Language of document :

Жалба, подадена на 30 август 2019 г. от Ja zum Nürburgring eV срещу решението, постановено от Общия съд (първи разширен състав) на 19 юни 2019 г. по дело T-373/15, Ja zum Nürburgring eV/Европейска комисия

(Дело C-647/19 P)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Ja zum Nürburgring eV (представители: проф. д-р D. Frey и д-р M. Rudolph, Rechtsanwälte)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда,

Да отмени решението на Общия съд от 19 юни 2019 г. по дело T-373/15.

Да отмени Решение C(2014) 3634 окончателно на Комисията от 1 октомври 2014 г. в частта, в която се установява, че

приобретателите на продадените след провеждане на тръжна процедура активи, Capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft GmbH и дъщерното му дружество, не са засегнати от евентуално възстановяване на несъвместимите с вътрешния пазар държавни помощи, и

продажбата на активите на Nürburgring GmbH, Motorsport Resort Nürburgring GmbH и Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH не представлява държавна помощ в полза на Capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft GmbH или на дъщерното му дружество.

При условията на евентуалност да се отмени посоченото в точка 1 решение и делото да се върне на Общия съд за ново разглеждане.

Да осъди Комисията да заплати съдебните разноски по двете производства.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага пет основания.

1.    Грешка при прилагане на правото при приемането, че като конкурент жалбоподателят не е засегнат:

Общият съд е пропуснал относими доводи и аргументи на жалбоподателя, които произтичат очевидно от документите по делото и по този начин е нарушил задължението си за мотивиране. В мотивите на Общия съд има пропуски, а при всички случаи са недостатъчни. В допълнение е налице нарушение на гарантираното право на изслушване и правото на ефективна правна защита на жалбоподателя (член 47 от Хартата). Освен това Общият съд неправилно е тълкувал и приложил член 263, четвърта алинея ДФЕС.

2.    Грешка при прилагане на правото при приемането, че като професионално сдружение жалбоподателят не е засегнат:

Общият съд е пропуснал и съответно относими доводи и аргументи на жалбоподателя, които произтичат очевидно от документите по делото и по този начин е нарушил задължението си за мотивиране. В мотивите на Общия съд има пропуски, а при всички случаи са недостатъчни. В допълнение е налице съответно нарушение на гарантираното право на изслушване и правото на ефективна правна защита на жалбоподателя (член 47 от Хартата). Общият съд е изопачил факти и доказателства. Освен това Общият съд неправилно е тълкувал и приложил член 263, четвърта алинея ДФЕС.

3.    Опорочено поради процесуално нарушение и грешка при прилагане на правото отричане на процесуалната легитимация като конкурент и професионално сдружение по отношение на второто обжалвано решение:

Поради изложените в първото и второто основание за обжалване причини, Общият съд неправилно отрича процесуалната легитимация на жалбоподателя по отношение на второто обжалвано решение.

4.    Грешка при прилагане на правото при отричане на задължението на Комисията да проведе официална процедура по отношение на предоставянето на нова помощ чрез продажбата на имуществото на Capricorn.

В нарушение на член 107 ДФЕС, член 108, параграф 2 ДФЕС, нарушение на задължението за мотивиране, за изслушване и на правото на ефективна правна защита, при изопачаване на факти и доказателства неправилно Общият съд е потвърдил, че е проведена открита, прозрачна, недискриминационна и безусловна тръжна процедура. Не е установена пазарната цена. Поради това са налице сериозни съмнения, които Комисията е трябвало да отстрани, за откриването на официална процедура.

5.    Грешка при прилагането на правото при мотивирането на Общия съд относно липсата на мотиви на Комисията във връзка с второто обжалвано решение:

Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото като не е отчел, че Комисията е нарушила задължението си за мотивиране по отношение на обжалваното решение.

____________