Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 30. srpna 2019 Ja zum Nürburgring eV proti rozsudku Tribunálu (prvního rozšířeného senátu) vydanému dne 19. června 2019 ve věci T-373/15, Ja zum Nürburgring eV v. Evropská komise

(Věc C-647/19 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Ja zum Nürburgring eV (zástupci: Prof. Dr. D. Frey a Dr. M. Rudolph, advokáti)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

Zrušil rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 19. června 2019 ve věci T-373/15.

Zrušil rozhodnutí Komise C(2014) 3634 final ze dne 1. října 2014 v rozsahu, v němž se v něm konstatuje, že

na nabyvatelku aktiv prodaných na základě nabídkového řízení, společnost Nürburgring Besitzgesellschaft GmbH, a její dceřiné společnosti se případné vymáhání státní podpory, která není slučitelná s vnitřním trhem, nevztahuje; jakož i

že prodej aktiv společností Nürburgring GmbH, Motorsport Resort Nürburgring GmbH a Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH nepředstavoval státní podporu ve prospěch společnosti capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft GmbH nebo jejích dceřiných společností.

Podpůrně, aby rozsudek uvedený v bodě 1 zrušil a věc vrátil Tribunálu Evropské unie.

Uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelka uvádí pět důvodů kasačního opravného prostředku.

Nesprávné právní posouzení spočívající v odmítnutí dotčenosti navrhovatelky jako konkurenta:

Tribunál nezohlednil relevantní tvrzení a argumentaci navrhovatelky, která zjevně vyplývala ze spisu, čímž porušil povinnost uvést odůvodnění. Chybí odůvodnění, v každém případě se však jedná o nedostatečné odůvodnění Tribunálu. Dále došlo k porušení práva být vyslechnut a práva na účinnou právní ochranu navrhovatelky (článek 47 Listiny). Tribunál dále nesprávně vyložil a použil čl. 263 odst. 4 SFEU.

Nesprávné právní posouzení spočívající v odmítnutí dotčenosti navrhovatelky jako profesního spolku:

Tribunál i v této souvislosti nezohlednil relevantní tvrzení a argumentaci navrhovatelky, která zjevně vyplývala ze spisu, čímž porušil povinnost uvést odůvodnění. Opět chybí odůvodnění, v každém případě se však jedná o nedostatečné odůvodnění Tribunálu. I v této souvislosti dále došlo k porušení práva být vyslechnut a práva na účinnou právní ochranu navrhovatelky (článek 47 Listiny). Tribunál krom toho zkreslil skutkový stav a důkazy. Tribunál dále nesprávně vyložil a použil čl. 263 odst. 4 SFEU.

Nesprávné procesní a právní posouzení spočívající v odmítnutí aktivní legitimace navrhovatelky jako konkurenta a profesního spolku v souvislosti s druhým napadeným rozhodnutím:

Z důvodů týkajících se prvního a druhého důvodu kasačního opravného prostředku Tribunál neoprávněně odmítl aktivní legitimaci navrhovatelky pro podání žaloby v souvislosti s druhým napadeným rozhodnutím.

Nesprávné právní posouzení spočívající v neuznání povinnosti Komise zahájit formální vyšetřovací řízení v souvislosti s poskytnutím nové podpory prostřednictvím prodeje aktiv společnosti Capricorn.

Tribunál porušil článek 107, čl. 108 odst. 2 SFEU, povinnost uvést odůvodnění, právo být vyslechnut, právo na účinnou právní ochranu a zkreslil skutkový stav a důkazy tím, když neoprávněně dospěl k závěru, že bylo provedeno otevřené, transparentní, nediskriminující a ničím nepodmíněné nabídkové řízení. Tržní cena tak nebyla stanovena. Existovaly proto závažné pochybnosti, které měly Komisi přimět k tomu, aby zahájila formální vyšetřovací řízení.

Nesprávné odůvodnění Tribunálu týkající se chybějícího odůvodnění ze strany Komise v souvislosti s druhým napadeným rozhodnutím:

Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení tím, že nezohlednil skutečnost, že Komise, pokud jde o napadená rozhodnutí, porušila svoji povinnost uvést odůvodnění.

____________