Language of document :

Appel iværksat den 30. august 2019 af Ja zum Nürburgring eV til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Udvidede Afdeling) den 19. juni 2019 i sag T-373/15, Ja zum Nürburgring eV mod Europa-Kommissionen

(Sag C-647/19 P)

Processprog: tysk

Parter

Appellant: Ja zum Nürburgring eV (ved Rechtsanwälte Prof. Dr. D. Frey og Dr. M. Rudolph)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Dom afsagt af Den Europæiske Unions Ret den 19. juni 2019 i sag T-373/15 ophæves.

Kommissionens afgørelse C(2014) 3634 final af 1. oktober 2014 annulleres for så vidt som det heri fastslås, at

køberen af de på grundlag af budproceduren solgte aktiver, capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft GmbH, og selskabets datterselskaber, ikke er berørt af en eventuel tilbagesøgning af statsstøtte, der er uforenelig med det indre marked

salget af aktiverne tilhørende Nürburgring GmbH, der Motorsport Resort Nürburgring GmbH og Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH ikke udgør statsstøtte til fordel for capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft GmbH, og selskabets datterselskaber.

Subsidiært ophæves den i punkt 1 nævnte dom, og sagen hjemvises til den Europæiske Unions Ret.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne i begge instanser.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanten har gjort fem appelanbringender gældende.

Retlig ukorrekt afvisning af, at appellanten er berørt som konkurrent

Retten har set bort fra relevante bemærkninger og argumenter fra appellanten, der fremgår klart af processkrifterne, hvorved Retten har tilsidesat begrundelsespligten. Retten har ikke angivet en begrundelse, eller i hvert ikke en tilstrækkelig begrundelse. Desuden foreligger der en tilsidesættelse af retten til at blive hørt og retten til adgang til effektive retsmidler (chartrets artikel 47). Desuden har Retten anvendt og fortolket artikel 263, stk. 4, TEUF urigtigt.

Retlig ukorrekt afvisning af, at appellanten er berørt som brancheorganisation

Retten har set bort fra relevante bemærkninger og argumenter fra appellanten, der fremgår klart af processkrifterne, hvorved Retten har tilsidesat begrundelsespligten. Retten har ikke angivet en begrundelse, eller i hvert ikke en tilstrækkelig begrundelse. Desuden foreligger der en tilsidesættelse af retten til at blive hørt og retten til adgang til effektive retsmidler (chartrets artikel 47). Endvidere har Retten gengivet faktiske omstændigheder og beviser urigtigt. Desuden har Retten anvendt og fortolket artikel 263, stk. 4, TEUF urigtigt.

Processuel og retlig ukorrekt afvisning af søgsmålskompetence i egenskab af konkurrent og brancheorganisation med hensyn til den anden omtvistede afgørelse

Retten har af de grunde, der er anført i forbindelse med det første og det andet appelanbringende, retligt ukorrekt afvist appellantens søgsmålskompetence med hensyn til den anden omtvistede afgørelse.

Retten har retligt ukorrekt afvist, at Kommissionen havde pligt til at indlede en formel undersøgelsesprocedure med hensyn til tildelingen af ny støtte gennem salget af Capricorns aktiver

Retten har under tilsidesættelse af artikel 107 TEUF og artikel 108, stk. 2, TEUF, af begrundelsespligten, af retten til at blive hørt og af retten til adgang til effektive retsmidler og ved en urigtig gengivelse af faktiske omstændigheder og beviser retligt ukorrekt tiltrådt, at der er gennemført en åben, transparent, ikke-diskriminerende og betingelsesløs budprocedure. Markedsprisen er derfor ikke blevet fastlagt. Der forelå dermed tungtvejende betænkeligheder, som burde have foranlediget Kommissionen til at indlede en formel undersøgelsesprocedure.

Rettens retligt ukorrekte begrundelse i relation til Kommissionens manglende begrundelse for den anden omtvistede afgørelse

Retten har retligt ukorrekt set bort, at Kommissionen har tilsidesat sin begrundelsespligt i forbindelse med de omtvistede afgørelser.

____________