Language of document :

Ja zum Nürburgring eV 30. augustil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda laiendatud koosseisus) 19. juuni 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-373/15: Ja zum Nürburgring eV versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi C-647/19 P)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Ja zum Nürburgring eV (esindajad: advokaadid D. Frey ja M. Rudolph)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

Tühistada Üldkohtu 19. juuni 2019. aasta otsus kohtuasjas T-373/15.

Tühistada komisjoni 1. oktoobri 2014. aasta otsus C(2014) 3634 final selles osas, milles sellega otsustatakse

et pakkumismenetluse järel võõrandatud varade ostjat, Capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft GmbHd, ja tema tütarettevõtjaid siseturuga kokkusobimatu riigiabi võimalik sissenõudmine ei puuduta;

et Nürburgring GmbH, Motorsport Resort Nürburgring GmbH ja Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH varade võõrandamine ei kujuta endast riigiabi Capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft GmbH-le või tema tütarettevõtjatele.

Teise võimalusena tühistada punktis 1 nimetatud kohtuotsus ja saata asi tagasi Üldkohtusse.

Mõista mõlema kohtuastme kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellant esitab viis väidet.

Üldkohus rikkus õigusnormi, kui ta kui ta leidis, et apellant kui konkurent ei ole isiklikult puudutatud.

Üldkohus lükkas tagasi apellandi esitatud väited ja argumendid, mis ilmselgelt tulenesid kohtuasja toimikust, ning rikkus seetõttu põhjendamiskohustust. Üldkohtu põhjendused puuduvad või on ebapiisavad. Üldkohus on rikkunud ka apellandi kaitseõigusi ja õigust tõhusale õiguskaitsevahendile (harta artikkel 47). Peale selle on Üldkohus valesti tõlgendanud ja kohaldanud ELTL artikli 263 neljandat lõiku.

2.    Üldkohus rikkus õigusnormi, kui ta leidis, et apellant kui kutseühing ei ole isiklikult puudutatud.

Üldkohus lükkas tagasi apellandi esitatud väited ja argumendid, mis ilmselgelt tulenesid kohtuasja toimikust, ning rikkus seetõttu põhjendamiskohustust. Üldkohtu põhjendused puuduvad või on ebapiisavad. Üldkohus on rikkunud ka apellandi kaitseõigusi ja õigust tõhusale õiguskaitsevahendile (harta artikkel 47). Üldkohus moonutas fakte ja tõendeid. Peale selle on Üldkohus valesti tõlgendanud ja kohaldanud ELTL artikli 263 neljandat lõiku.

3.    Üldkohus rikkus menetlus- ja materiaalõigusnormi, kui ta leidis, et apellandil kui konkurendil ja kutseühingul puudus kaebeõigus teise vaidlustatud otsuse osas.

Esimeses ja teises väites toodud põhjustel rikkus Üldkohus õigusnormi, kui ta eitas apellandi kaebeõigust teise vaidlustatud otsuse osas.

4.    Üldkohus rikkus õigusnormi, kui ta leidis, et komisjonil ei ole kohustust algatada ametlikku uurimismenetlust seoses uue abi andmisega varade Capricornile võõrandamise kaudu.

Üldkohus rikkus õigusnormi, kui ta järeldas – rikkudes seejuures ELTL artiklit 107 ja artikli 108 lõiget 2 ning põhjendamiskohustust, kaitseõigusi ja õigust tõhusale õiguskaitsevahendile ning moonutades fakte ja tõendeid –, et on toimunud avatud, läbipaistev, mittediskrimineeriv ja tingimusteta pakkumismenetlus. Nii ei määratud kindlaks turuhinda. Seetõttu tekkinud kahtluste tõttu oleks komisjon pidanud algatama ametliku uurimismenetluse.

5.    Üldkohus esitas õiguslikult väära põhjenduse komisjoni põhjenduste puudumise kohta teises vaidlustatud otsuses.

Üldkohus rikkus õigusnormi, kui ta leidis, et komisjon ei ole vaidlustatud otsustes rikkunud põhjendamiskohustust.

____________