Language of document :

Valitus, jonka Ja zum Nürburgring eV on tehnyt 30.8.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu ensimmäinen jaosto) asiassa T-373/15., Ja zum Nürburgring v. komissio, 19.6.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-647/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Ja zum Nürburgring eV (edustajat: Prof. Dr. D. Frey ja Dr. M. Rudolph, Rechtsanwälte)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Unionin yleisen tuomioistuimen 19.6.2019 asiassa T-373/15 antama tuomio on kumottava.

1.10.2014 annettu komission päätös C(2014) 3634 final on kumottava siltä osin kuin siinä todetaan,

että omaisuuserien myymiseksi aloitetun tarjouspyyntömenettelyn ostajaa, capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft GmbH:ta ja sen tytäryhtiöitä ei koskenut sisämarkkinoille soveltumattomien valtiontukien takaisinperintä, ja

että Nürburgring GmbH:n, Motorsport Resort Nürburgring GmbH:n ja Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH:n omaisuuserien myynti Capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft GmbH:lle tai sen tytäryhtiöille ei ollut valtiontukea.

Toissijaisesti 1 kohdassa mainittu tuomio on kumottava ja asia on palautettava Euroopan unionin yleiseen tuomioistuimeen.

Komissio on velvoitettava korvaamaan kummastakin tuomioistuinmenettelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja vetoaa viiteen valitusperusteeseen.

Sen, että asia koskee valittajaa kilpailijana, oikeudellisesti virheellinen epääminen.

Unionin yleinen tuomioistuin on sivuuttanut valittajan relevantit perustelut ja argumentit, jotka ilmenevät selvällä tavalla oikeudenkäyntiasiakirjoista, ja siten jättänyt noudattamatta perusteluvelvollisuuttaan. Unionin yleisen tuomioistuimen perustelut puuttuvat tai ainakin ne ovat riittämättömät. Unionin yleinen tuomioistuin on lisäksi loukannut valittajan oikeutta tulla kuulluksi ja tämän oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin (perusoikeuskirjan 47 artikla). Lisäksi unionin yleinen tuomioistuin on tulkinnut ja soveltanut väärin SEUT 263 artiklan neljättä kohtaa.

Sen, että asia koskee valittajaa toimialajärjestönä, oikeudellisesti virheellinen epääminen:

Unionin yleinen tuomioistuin on sivuuttanut valittajan relevantit perustelut ja argumentit, jotka ilmenevät selvällä tavalla oikeudenkäyntiasiakirjoista, ja siten jättänyt noudattamatta perusteluvelvollisuuttaan. Unionin yleisen tuomioistuimen perustelut puuttuvat tai ainakin ne ovat riittämättömät. Unionin yleinen tuomioistuin on lisäksi loukannut valittajan oikeutta tulla kuulluksi ja tämän oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin (perusoikeuskirjan 47 artikla). Tämän lisäksi unionin yleinen tuomioistuin on ottanut vääristyneellä tavalla huomioon tosiseikat ja näytön. Lisäksi unionin yleinen tuomioistuin on tulkinnut ja soveltanut väärin SEUT 263 artiklan neljättä kohtaa.

Menettelyllisesti ja oikeudellisesti virheellinen asiavaltuuden epääminen kilpailijana ja toimialajärjestönä toisen riidanalaisen päätöksen osalta:

Ensimmäisen ja toisen valitusperusteen mukaisista syistä unionin yleinen tuomioistuin on evännyt oikeudellisesti virheellisesti valittajan asiavaltuuden toisen riidanalaisen päätöksen osalta.

Sen, että komissiolla on velvollisuus aloittaa muodollinen tutkintamenettely uusien tukien myöntämisestä omaisuuserien myymisellä Capricornille, oikeudellisesti virheellinen epääminen.

Unionin yleinen tuomioistuin on SEUT 107 artiklan ja SEUT 108 artiklan 2 kohdan vastaisesti ja perusteluvelvollisuutta, kuulluksi tulemisen oikeutta ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan loukaten sekä tosiseikat ja näytön vääristyneellä tavalla huomioon ottaen todennut oikeudellisesti virheellisesti, että on suoritettu avoin, läpinäkyvä, syrjimätön ja ehdoton tarjouspyyntömenettely. Markkinahinta ei ole määräytynyt tällä tavoin. Siten oli olemassa raskaita epäilyjä, joiden vuoksi komission olisi pitänyt aloittaa muodollinen tutkintamenettely.

Unionin yleisen tuomioistuimen oikeudellisesti virheellinen perustelu komission puuttuvista perusteluista toisen riidanalaisen päätöksen osalta:

Unionin yleinen tuomioistuin on virheellisesti jättänyt ottamatta huomioon sen, että komissio on laiminlyönyt riidanalaisia päätöksiä koskevan perusteluvelvollisuutensa.

____________