Language of document :

Recurs introdus la 30 august 2019 de Ja zum Nürburgring eV împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întâi extinsă) din 19 iunie 2019 în cauza T-373/15, Ja zum Nürburgring eV/Comisia Europeană

(Cauza C-647/19 P)

Limba de procedură: germana

Părțile

Recurentă: Ja zum Nürburgring eV (reprezentanți: Prof. Dr. D. Frey și Dr. M. Rudolph, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curţii:

anularea Hotărârii Tribunalului pronunțate la 19 iunie 2019 în cauza T-373/15;

anularea Deciziei C(2014) 3634 final a Comisiei din 1 octombrie 2014 în măsura în care declară că

cumpărătorul activelor vândute în urma procedurii de licitație, Capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft GmbH și filialele sale nu sunt vizate de o eventuală recuperare a ajutoarelor de stat incompatibile cu piața internă, precum și că

vânzarea activelor Nürburgring GmbH, ale Motorsport Resort Nürburgring GmbH și ale Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH nu constituia un ajutor de stat în favoarea Capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft GmbH sau a filialelor sale;

în subsidiar, anularea hotărârii menționate la punctul 1 și retrimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunal;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată efectuate în primă instanţă şi în recurs.

Motivele și principalele argumente

Recurenta invocă cinci motive.

Eroare de drept prin excluderea afectării recurentei în calitate de concurent:

Tribunalul ar fi înlăturat motivele şi argumentele relevante ale recurentei care ar rezulta în mod vădit din înscrisurile aflate la dosar, încălcându-şi astfel obligația de motivare. Nu ar exista o motivare a Tribunalului sau, cel puțin, aceasta ar fi insuficientă. De asemenea, acesta ar fi încălcat dreptul de a fi ascultată și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă a recurentei (articolul 47 din cartă). În plus, Tribunalul ar fi interpretat și ar fi aplicat în mod eronat articolul 263 al patrulea paragraf TFUE.

Eroare de drept prin excluderea afectării recurentei în calitate de asociație profesională:

și în această privință, Tribunalul ar fi înlăturat motivele şi argumentele relevante ale recurentei care ar rezulta în mod vădit din înscrisurile aflate la dosar, şi ar fi încălcat astfel obligația de motivare. De asemenea, nu ar exista o motivare a Tribunalului sau, cel puțin, aceasta ar fi insuficientă. În plus, și în această privință, Tribunalul ar fi încălcat dreptul de a fi ascultată și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă a recurentei (articolul 47 din cartă). Mai mult, Tribunalul ar fi denaturat fapte și elemente de probă. În plus, Tribunalul ar fi interpretat și ar fi aplicat în mod eronat articolul 263 al patrulea paragraf TFUE.

Neregularitate de procedură și eroare de drept prin excluderea calității procesuale a recurentei în calitate de concurent și de asociație profesională în ceea ce priveşte a doua decizie atacată:

potrivit primului și celui de al doilea motiv de recurs, Tribunalul ar fi săvârșit o eroare de drept prin excluderea calității procesuale a recurentei cu privire la cea de a doua decizie atacată.

Eroare de drept prin înlăturarea obligației Comisiei de a iniția o procedură oficială de investigare referitoare la acordarea de ajutoare noi prin vânzarea activelor către Capricorn.

Tribunalul ar fi săvârșit o eroare de drept, cu încălcarea articolului 107 şi a articolului 108 alineatul (2) TFUE, a obligației de motivare, a dreptului de a fi ascultată și a dreptului la protecție jurisdicțională efectivă, precum și prin denaturarea faptelor și a elementelor de probă, prin faptul că a concluzionat că fusese efectuată o procedură de licitație deschisă, transparentă, nediscriminatorie și necondiționată. Prețul de piață nu ar fi fost stabilit în acest mod. Prin urmare, ar exista îndoieli serioase care ar fi trebuit să determine Comisia să iniţieze procedura oficială de investigare.

Tribunalul a săvârșit o eroare de drept în motivarea sa privind inexistența motivării Comisiei cu privire la a doua decizie atacată:

Tribunalul ar fi săvârșit o eroare de drept prin ignorarea încălcării de către Comisie a obligației sale de motivare cu privire la deciziile atacate.

____________