Language of document :

Odvolanie podané 30. augusta 2019: Ja zum Nürburgring eV proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá rozšírená komora) z 19. júna 2019 vo veci T-373/15, Ja zum Nürburgring eV/Európska komisia

(vec C-647/19 P)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Ja zum Nürburgring eV (v zastúpení: Prof. Dr. D. Frey a Dr. M. Rudolph, Rechtsanwälte)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

1.    Zrušiť rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 19. júna 2019 vo veci T-373/15.

2.    Zrušiť rozhodnutie Komisie C(2014) 3634 final z 1. októbra 2014 v rozsahu, v akom konštatuje, že

a.    na nadobúdateľa aktív predaných na základe výberového konania, spoločnosť capricorn NÜRBURGRING Besitzgesellschaft GmbH, a jej dcérske spoločnosti sa prípadné vymáhanie nezlučiteľnej štátnej pomoci nevzťahuje, a že

b.    predaj aktív spoločností Nürburgring GmbH, Motorsport Resort Nürburgring GmbH a Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH, nepredstavujú štátnu pomoc v prospech spoločnosti capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft GmbH alebo jej dcérskych spoločností.

3.    Subsidiárne zrušiť rozsudok označený v bode 1 a vrátiť vec Všeobecnému súdu na opätovné prejednanie.

4.    Zaviazať Komisiu na náhradu trov konania na obidvoch stupňoch.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka uvádza päť odvolacích dôvodov.

1.    Neoprávnené odmietnutie dotknutosti odvolateľky ako konkurenta.

Všeobecný súd nezohľadnil relevantné tvrdenia a argumenty odvolateľky, ktoré zjavne vyplývali zo spisu, čím porušil povinnosť odôvodnenia. Máme dočinenie s chýbajúcim alebo v každom prípade s nedostatočným odôvodnením zo strany Všeobecného súdu. Navyše došlo k porušeniu práva byť vypočutý a práva na účinnú súdu ochranu odvolateľky (článok 47 Charty). Okrem toho Všeobecný súd nesprávne vyložil a uplatnil článok 263 ods. 4 ZFEÚ.

2.    Neoprávnené odmietnutie dotknutosti odvolateľky ako profesijného združenia.

Všeobecný súd aj v tomto smere nezohľadnil relevantné tvrdenia a argumenty odvolateľky, ktoré zjavne vyplývali zo spisu, čím porušil povinnosť odôvodnenia. Máme rovnako dočinenie s chýbajúcim alebo v každom prípade s nedostatočným odôvodnením zo strany Všeobecného súdu. Navyše aj tu došlo k porušeniu práva byť vypočutý a práva na účinnú súdu ochranu odvolateľky (článok 47 Charty). Okrem toho Všeobecný súd nesprávne vyložil a uplatnil článok 263 ods. 4 ZFEÚ.

3.    Neoprávnené odmietnutie aktívnej legitimácie žalobkyne ako konkurenta a ako profesijného združenia v súvislosti s druhým napadnutým rozhodnutím.

Z dôvodov týkajúcich sa prvého a druhého odvolacieho dôvodu Všeobecný súd neoprávnene odmietol aktívnu legitimáciu odvolateľky na podanie žaloby v súvislosti s druhým napadnutým rozhodnutím.

4.    Neoprávnené neuznanie povinnosti Komisie začať konanie vo veci formálneho zisťovania týkajúce sa poskytnutia nových pomocí prostredníctvom predaju aktív v prospech spoločnosti capricorn.

Všeobecný súd porušil články 107 a 108 ods. 2 ZFEÚ, povinnosť odôvodnenia, právo byť vypočutý a právo na účinnú súdnu ochranu, ako aj skreslil skutočnosti a dôkazy, keď neoprávnene došiel k záveru, že bolo uskutočnené otvorené, transparentné, diskriminačné a nepodmienené výberové konanie. Trhová cena tak nebola stanovená. Existovali preto závažné pochybnosti, ktoré mali Komisiu podnietiť k začatiu konania vo veci formálneho zisťovania.

5.    Nesprávne odôvodnenie Všeobecným súdom týkajúce sa chýbajúceho odôvodnenia zo strany Komisie v súvislosti s druhým napadnutým rozhodnutím.

Všeobecný súd postupoval neoprávnene, keď si neuvedomil, že Komisia nesplnila povinnosť odôvodnenia vo vzťahu k napadnutým rozhodnutiam.

____________