Language of document :

Pritožba, ki jo je Ja zum Nürburgring eV vložila 30. avgusta 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi razširjeni senat) z dne 19. junija 2019 v zadevi T-373/15, Ja zum Nürburgring eV/Evropska komisija

(Zadeva C-647/19 P)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Pritožnik: Ja zum Nürburgring eV (zastopnika: Prof. Dr. D. Frey in Dr. M. Rudolph, Rechtsanwälte)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Pritožnik predlaga, naj se

Sodba Splošnega sodišča EU z dne 19. junija 2019 v zadevi T-373/15 razveljavi.

Sklep Komisije C(2014) 3634 final z dne 1. oktobra 2014 razglasi za ničen v delu, v katerem je ugotovljeno,

da na pridobiteljico premoženja, ki se prodaja v postopku javnega razpisa, družbo capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft GmbH, niti na njegove hčerinske družbe morebitna povrnitev državnih pomoči, nezdružljivih z notranjim trgom, ne vpliva; in

da prodaja premoženja družbe Nürburgring GmbH, Motorsport Resort Nürburgring GmbH i Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH ne pomeni državne pomoči v korist družbe capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft GmbH ali njenih hčerinskih družb.

Podredno, sodba, navedena v točki 1, razveljavi in zadeva vrne v ponovno odločanje Splošnemu sodišču EU.

Komisiji naloži plačilo stroškov postopkov na obeh stopnjah.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnik navaja pet pritožbenih razlogov.

Napačna uporaba prava s tem, da se je zanikal obstoj nanašanja na pritožnika kot na konkurenta:

Splošno sodišče naj ne bi upoštevalo pritožnikovih upoštevnih trditev, ki očitno izhajajo iz procesnih aktov, in naj bi s tem kršilo obveznost obrazložitve. Podana naj bi bila manjkajoča, in vsekakor nezadostna obrazložitev Splošnega sodišča. Poleg tega naj bi šlo za kršitev pravice do obrambe in pravice do učinkovitega pravnega varstva pritožnika (člen 47 Listine). Poleg tega naj bi Splošno sodišče napačno razlagalo in uporabilo člen 263(4) PDEU.

Napačna uporaba prava s tem, da se je zanikal obstoj nanašanja na pritožnika kot na poklicno združenje:

Splošno sodišče naj prav tako ne bi upoštevalo trditev pritožnika, ki očitno izhajajo iz procesnih aktov, in naj bi s tem kršilo obveznost obrazložitve. Podana naj bi bila manjkajoča, in vsekakor nezadostna obrazložitev Splošnega sodišča. Poleg tega naj bi šlo za kršitev pravice do obrambe in pravice do učinkovitega pravnega varstva pritožnika (člen 47 Listine). Poleg tega naj bi Splošno sodišče izkrivilo dejstva in dokaze. Splošno sodišče naj bi prav tako napačno razlagalo in uporabilo člen 263(4) PDEU.

Kršitev postopka in napačna uporaba prava zaradi zanikanja aktivne legitimacije kot konkurenta in poklicnega združenja glede na drugo izpodbijano odločbo:

Splošno sodišče je zaradi razlogov, navedenih v prvem in drugem pritožbenem razlogu, napačno uporabilo pravo s tem, da je zanikalo pritožnikovo aktivno legitimacijo glede na drugo izpodbijano odločbo.

Napačna uporaba prava zaradi zanikanja obveznosti Komisije, da z obzirom na dodelitev novih pomoči s prodajo premoženja družbi Capricorn začne formalni postopek preiskave.

Splošno sodišče naj bi s kršitvijo člena 107, člena 108(2) PDEU, obveznosti obrazložitve, pravice do izjave in pravice do učinkovitega pravnega sredstva ter z izkrivljanjem dejstev in dokazov, storilo napako pri uporabi prava s tem, da je ugotovilo, da je bil postopek javnega razpisa odprt, transparenten in nediskriminatoren. Tržna cena naj tako ne bi bila določena. To naj bi povzročilo resne pomisleke, zaradi katerih bi morala Komisija začeti formalni postopek preiskave.

Napačna uporaba prav pri obrazložitvi Splošnega sodišča glede pomanjkljive obrazložitve Komisije glede druge izpodbijane odločbe:

Splošno sodišče naj bi napačno uporabilo pravo s tem, da je ugotovilo, da je Komisija kršila obveznost obrazložitve v zvezi z izpodbijanimi odločbami.

____________