Language of document :

Överklagande ingett den 30 augusti 2019 av Ja zum Nürburgring m.fl. av den dom som tribunalen (första avdelningen utökad sammansättningen) meddelade den 19 juni 2019 i mål T-373/15, Ja zum Nürburgring m.fl. mot Europeiska kommissionen

(Mål C-647/19 P)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Ja zum Nürburgring m.fl. (ombud: D. Frey och M. Rudolph, Rechtsanwälte)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

Upphäva den dom som Europeiska unionens tribunal meddelade den 19 juni 2019 i mål T-373/15.

Ogiltigförklara kommissionens beslut C(2014) 3634 final av den 1 oktober 2014 i den mån som beslutet fastställer följande:

att bolaget som förvärvade tillgångar efter upphandlingsförfarandet, Capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft GmbH, och dess dotterbolag inte berörs av eventuella återkrav av stöd som är oförenligt med den inre marknaden, och

att avyttrandet av Nürburgring GmbH:s, Motorsport Resort Nürburgring GmbH:s och Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH:s tillgångar inte utgjorde statligt stöd till förmån för Capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft GmbH eller dess dotterbolag.

I andra hand upphäva den dom som avses i punkt 1 och återförvisa målet till Europeiska unionens tribunal.

Förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna i båda instanser.

Grunder och huvudargument

Klaganden har åberopat fem grunder.

1.    Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att fastställa att klaganden inte berördes i egenskap av konkurrent.

Tribunalen beaktade inte relevanta grunder och argument som framfördes av klaganden, vilka på ett uppenbart sätt framgick av handlingarna i målet, och åsidosatte därigenom motiveringsskyldigheten. Tribunalens motivering är under alla omständigheter bristfällig alternativt saknas helt. Därutöver åsidosatte tribunalen klagandens rätt till försvar och till ett effektivt rättsmedel (artikel 47 i stadgan). Vidare tolkade och tillämpade tribunalen artikel 263 fjärde stycket FEUF felaktigt.

2.    Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att fastställa att klaganden inte berördes som yrkessammanslutning.

Tribunalen beaktade inte heller i detta avseende relevanta grunder och argument som framfördes av klaganden, vilka på ett uppenbart sätt framgick av handlingarna i målet, och åsidosatte därigenom motiveringsskyldigheten. Tribunalens motivering är även i detta avseende under alla omständigheter bristfällig alternativt saknas helt. Därutöver åsidosatte tribunalen även i detta avseende klagandens rätt till försvar och till ett effektivt rättsmedel (artikel 47 i stadgan). Tribunalen missuppfattade också faktiska omständigheter och bevisningen. Vidare tolkade och tillämpade tribunalen artikel 263 fjärde stycket FEUF felaktigt.

3.    Tribunalen gjorde sig skyldig till rättegångsfel och felaktig rättstillämpning genom att fastställa att klaganden saknade talerätt i egenskap av konkurrent och som yrkessammanslutning med avseende på det andra angripna beslutet.

Av de skäl som anges i första och andra grunden fastställde tribunalen felaktigt att klaganden saknade talerätt med avseende på det andra angripna beslutet.

4.    Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att fastställa att kommissionen inte var skyldig att inleda ett formellt granskningsförfarande med avseende på beviljandet av nytt stöd genom försäljning av Capricorns tillgångar.

Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att, med åsidosättande av artiklarna 107 och 108.2 FEUF, motiveringsskyldigheten, rätten till försvar och till ett effektivt rättsmedel samt med missuppfattning av de faktiska omständigheterna och bevisningen, fastställa att ett öppet, transparent, icke-diskriminerande och villkorslöst anbudsförfarande hade genomförts. Marknadspriset fastställdes inte på detta sätt. Detta borde ha gett upphov till tvivel vilka borde ha föranlett kommissionen att inleda ett formellt granskningsförfarande.

5.    Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning med avseende på kommissionens bristande motivering i fråga om det andra angripna beslutet.

Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att fastställa att kommissionen hade åsidosatt sin motiveringsskyldighet med avseende på de angripna besluten.

____________