Language of document :

Valitus, jonka Armando Carvalho ym. on tehnyt 23.7.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-330/18, Carvalho ym. v. parlamentti ja neuvosto, 8.5.2019 antamasta määräyksestä

(asia C-565/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittajat: Armando Carvalho ym. (edustajat: G. Winter, Professor, R. Verheyen, Rechtsanwältin, H. Leith, Barrister)

Muut osapuolet: Euroopan parlamentti, Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Valituksenalainen määräys on kumottava

valitukset on otettava tutkittaviksi

asia on palautettava unionin yleiseen tuomioistuimeen, jotta se ratkaisee kumoamiskanteen

asia on palautettava unionin yleiseen tuomioistuimeen, jotta se ratkaisee sopimissuhteen ulkopuolista unionin vastuuta koskevan kanteen

vastapuolet on velvoitettava vastamaan valitusmenettelyyn liittyvistä ja asian käsittelystä unionin yleisessä tuomioistuimessa johtuvista oikeudenkäyntikuluista.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittajat valittavat unionin yleisen tuomioistuimen päätöksestä jättää niiden kanne tutkimatta ja esittävät seuraavat perusteet.

Ensimmäinen peruste: Unionin yleinen tuomioistuin on todennut virheellisesti, että valittajat eivät täytä asiassa Plaumann vahvistetun oikeuskäytännön mukaisia edellytyksiä siitä, että asia koskee heitä erikseen. Kasvihuonekaasujen päästöjä koskevassa kolmessa toimessa1 2 3 sallitaan päästöt, jotka koskevat kutakin valittajaa omalla tosiasiallisella tavallaan. Lisäksi asiassa Plaumann vahvistetun oikeuskäytännön mukainen edellytys täyttyy, koska kaikki kolme kasvihuonekaasujen päästötoimea loukkaavat valittajien perusoikeuksia.

Toinen peruste: Toissijaisesti unionin yleinen tuomioistuin on virheellisesti jättänyt mukauttamatta Plaumann-kriteeriä ilmastonmuutoksen asettaman kiireellisen haasteen valossa ja sen valossa, että valittajien kanne perustuu heidän perusoikeuksiinsa, näiden oikeuksien tehokas oikeussuoja mukaan lukien. Unionin tuomioistuin on katsonut, että ollakseen tehokas, oikeuteen on liityttävä muutoksenhakukeino, ja unionin yleinen tuomioistuin oli väärässä todetessaan, että kansalliset tuomioistuimet (ja SEUT 267 artiklassa määrätty ennakkoratkaisumenettely) taikka komission täytäntöönpanotoimista nostettu kanne olisi asianmukainen muutoksenhakujärjestelmä nyt käsiteltävässä asiassa.

Näin ollen unionin tuomioistuimen olisi todettava, että silloin, kun (kuten nyt käsiteltävässä asiassa) käytettävissä ei ole muuta tehokasta muutoksenhakukeinoa valittajan perusoikeuksien suojelemiseksi, erikseen koskemista koskevan vaatimuksen on katsottava täyttyneen, kun väitetään ja näytetään toteen, että lainsäädäntötoimella puututaan vakavalla tavalla valittajan perusoikeuteen tai vaihtoehtoisesti sillä loukataan tämän oikeuden ydintä. Tämä vaatimus täyttyy nyt käsiteltävässä asiassa.

Kolmas peruste: Ensimmäisen ja toisen perusteen lisäksi unionin yleinen tuomioistuin on myös perusteettomasti evännyt Saminuorra-yhdistyksen (nuorten saamelaisten yhdistys) asiavaltuuden ja jättänyt (ilman perusteluja) ottamatta huomioon näytön siitä, että asia koskee erikseen suurinta osaa tämän yhdistyksen jäsenistä, ja heillä olisi oma asiavaltuus. Toissijaisesti unionin yleisen tuomioistuimen olisi pitänyt lieventää kannekelpoisuuskriteerejä sellaisten yhdistysten osalta, jotka edustavat alkuperäisyhteisöä.

Neljäs peruste: Kun unionin yleinen tuomioistuin on jättänyt tutkimatta sopimussuhteen ulkopuolista vastuuta koskevan kanteen, se on soveltanut virheellistä oikeudellista perustetta ottamalla käyttöön uuden vaatimuksen valittajien asiavaltuuden osoittamiseksi SEUT 263 artiklan soveltamiseksi. Tämä vaatimus ei perustu perussopimuksen määräyksiin eikä oikeuskäytäntöön.

____________

1 Direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kustannustehokkaiden päästövähennysten ja vähähiilisyyttä edistävien investointien edistämiseksi sekä päätöksen (EU) 2015/1814 muuttamisesta 14.3.2018 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/410 (EUVL 2018, L 76, s.3).

2 Maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttämisestä vuoteen 2030 ulottuviin ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin sekä asetuksen (EU) N:o 525/2013 ja päätöksen N:o 529/2013/EU muuttamisesta 30.5.2018 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/841 (EUVL 2018, L 156, s. 1).

3 Sitovista vuotuisista kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä jäsenvaltioissa vuosina 2021–2030, joilla edistetään ilmastotoimia Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi, sekä asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta 30.5.2018 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/842 (EUVL 2018, L 156, s. 26).