Language of document :

Žalba koju je 23. srpnja 2019. podnio Armando Carvalho i dr. protiv rješenja Općeg suda (drugo vijeće) od 8. svibnja 2019. u predmetu T-330/18: Carvalho i dr. protiv Parlamenta i Vijeća

(predmet C-565/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelji: Armando Carvalho i dr. (zastupnici: G. Winter, profesor, R. Verheyen, Rechtsanwältin, H. Leith, barrister)

Druge stranke u postupku: Europski Parlament, Vijeće Europske unije

Žalbeni zahtjev

Žalitelji od Suda zahtijevaju da:

ukine pobijano rješenje;

proglasi tužbe dopuštenima;

vrati predmet Općem sudu da utvrdi osnovanost tužbe za poništenje;

vrati predmet Općem sudu da utvrdi osnovanost tužbe o izvanugovornoj odgovornosti Unije; i

naloži drugim strankama u postupku snošenje troškova žalbe i troškova postupka pred Općim sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelji podnose žalbu protiv odluke Općeg suda o odbacivanju njihovih tužbi kao nedopuštenih na temelju sljedećih žalbenih razloga.

Prvi žalbeni razlog: Opći je sud pogriješio utvrdivši da žalitelji ne zadovoljavaju načela koja su navedena u sudskoj praksi iz predmeta Plaumann/Komisija za određivanje osobnog utjecaja. Tri akta o emisiji stakleničkih plinova1 dopuštaju emisije koje na svakog žalitelja utječu na činjenično različit način. Usto, ispunjen je Plaumann test jer tri akta o emisijama stakleničkih plinova povrjeđuju osobna temeljna prava žalitelja.

Drugi žalbeni razlog: Podredno, Opći je sud pogriješio ne prilagodivši Plaumann test u kontekstu ozbiljnog izazova klimatskih promjena i činjenice da se tvrdnje žalitelja temelje na njihovim osobnim temeljnim pravima, uključujući jamstvo djelotvorne pravne zaštite tih prava. Sud je odlučio da kako bi pravo bilo djelotvorno ono mora biti popraćeno pravnim lijekom, te je Opći sud pogriješio utvrdivši da bi nacionalni sudovi (i prethodni postupak na temelju na temelju članka 267. UFEU-a) ili tužba koja osporava Komisijine provedbene akte omogućili prikladan sustav pravnih lijekova u ovom slučaju.

Ovaj bi Sud stoga trebao odlučiti da je, kad (kao ovdje) nema drugog dostupnog djelotvornog pravnog sredstva za zaštitu tužiteljeva temeljna prava, zahtjev „osobnog utjecajaˮ ispunjen kad se tvrdi i dokaže da zakonodavni akt u ozbiljnoj mjeri zadire u osobno temeljno pravo tužitelja, ili podredno, ometa bit tog prava. Taj je zahtjev ovdje bio ispunjen.

Treći žalbeni razlog: Nastavno na prvi i drugi žalbeni razlog, Opći je sud pogriješio negirajući da je udruga Saminuorra (udruga mladih Samija) imala procesnu legitimaciju, zanemarujući (bez objašnjenja) dokaze koji prikazuju da je većina članova udruge osobno zainteresirana te da bi imali pojedinačnu procesnu legitimaciju. Podredno, Sud je trebao ublažiti kriterije za određivanje procesne legitimacije u slučaju udruga koje predstavljaju autohtonu zajednicu.

Četvrti žalbeni razlog: Pri odbacivanju tužbe za izvanugovornu odgovornost kao nedopuštene, Opći je sud primijenio pogrešni pravni test, uvođenjem novog zahtjeva, kako bi odredio procesnu legitimaciju tužitelja u smislu članka 263. UFEU-a. Ovaj zahtjev nema osnove u tekstu Ugovora ili sudskoj praksi.

____________

1 Direktiva (EU) 2018/410 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2018. o izmjeni Direktive 2003/87/EZ radi poboljšanja troškovno učinkovitih smanjenja emisija i ulaganja za niske emisije ugljika te Odluke (EU) 2015/1814 (SL 2018., L 76, str. 3.)

2 Uredba (EU) 2018/841 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o uključivanju emisija i uklanjanja stakleničkih plinova iz korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u okvir za klimatsku i energetsku politiku do 2030. te o izmjeni Uredbe (EU) br. 525/2013 i Odluke br. 529/2013/EU (SL 2018., L 156, str. 1.)

3 Uredba (EU) 2018/842 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o obvezujućem godišnjem smanjenju emisija stakleničkih plinova u državama članicama od 2021. do 2030. kojim se doprinosi mjerama u području klime za ispunjenje obveza u okviru Pariškog sporazuma i izmjeni Uredbe (EU) br. 525/2013 (SL 2018., L 156, str. 26.)