Language of document :

2019 m. liepos 23 d. Armando Carvalho ir kt. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. gegužės 8 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimtos nutarties byloje T-330/18 Carvalho ir kt. / Parlamentas ir Taryba

(Byla C-565/19)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantai: Armando Carvalho ir kt., atstovaujami Professor G. Winter, Rechtsanwältin R. Verheyen ir baristerio H. Leith

Kitos proceso šalys: Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba

Apeliantų reikalavimai

Apeliantai Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamą nutartį,

pripažinti, kad ieškiniai yra priimtini,

grąžinti bylą Bendrajam Teismui, kad šis iš esmės išnagrinėtų ieškinį dėl panaikinimo,

grąžinti bylą Bendrajam Teismui, kad šis iš esmės išnagrinėtų ieškinį dėl Sąjungos deliktinės atsakomybės, ir

priteisti iš kitų proceso šalių bylinėjimosi šiame apeliaciniame procese ir bylinėjimosi Bendrajame Teisme išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Savo skundą dėl Bendrojo Teismo sprendimo atmesti jų ieškinius kaip nepriimtinus apeliantai grindžia toliau nurodytais pagrindais.

Pirmasis pagrindas: Bendrasis Teismas klaidingai manė, kad apeliantai neatitinka byloje Plaumann įtvirtintų principų, pagal kuriuos būtina įrodyti konkrečią sąsają. Pagal tris teisės aktus dėl išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų1 leidžiamas šių dujų išmetimas, skirtingai paveikiantis visus apeliantus. Be to, Plaumann testo kriterijai įvykdyti, nes trys aktai dėl išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų pažeidžia apeliantų asmenines pagrindines teises.

Antrasis pagrindas: Alternatyviai Bendrasis Teismas taip pat padarė klaidą, kai nepritaikė Plaumann testo atsižvelgdamas į įtikinamą klimato kaitos iššūkį ir į tai, kad apeliantai rėmėsi savo asmeninėmis pagrindinėmis teisėmis, įskaitant teisę į šių teisių veiksmingą teisminę apsaugą. ESTT yra pripažinęs, jog tam, kad teise būtų galima veiksmingai naudotis, turi egzistuoti jos gynimo priemonės, o Bendrasis Teismas klaidingai manė, kad nacionaliniai teismai (ir prejudicinio sprendimo procedūra pagal SESV 267 straipsnį) arba ieškinys dėl Komisijos priimtų įgyvendinimo aktų yra tinkama teisių gynimo priemonių sistema šiuo atveju.

Šis teismas turėtų nuspręsti, kad tais atvejais, kai (kaip nagrinėjamu atveju) nėra veiksmingos teisių gynimo priemonės apeliantų pagrindinėms teisėms apsaugoti, „konkrečios sąsajos“ reikalavimas yra įvykdytas, jei teigiama ir įrodyta, kad teisės aktas šiurkščiai pažeidžia ieškovo asmeninę pagrindinę teisę arba paveikia šios teisės esmę. nagrinėjamu atveju šis reikalavimas įvykdytas.

Trečiasis pagrindas: Be to, kas nurodyta pirmajame ir antrajame pagrinduose, Bendrasis Teismas padarė klaidą, kai teigė, kad Saminuorra association (Jaunųjų samių asociacija) neturi teisės kreiptis į teismą, neatsižvelgdamas (ir nepaaiškindamas, kodėl neatsižvelgė) į akivaizdų faktą, kad dauguma asociacijos narių yra konkrečiai paveikti ir turi teisę patys individualiai kreiptis į teismą. Alternatyviai Bendrasis Teismas turėjo netaikyti kriterijaus, pagal kurį būtina įrodyti locus standi tuo atveju, kai asociacijos atstovauja čiabuvių bendruomenei.

Ketvirtasis pagrindas: Atmesdamas ieškinius dėl deliktinės atsakomybės kaip nepriimtinus, Bendrasis Teismas taikė klaidingą teisinį testą, nes įvedė naują reikalavimą – ieškovai turėjo įrodyti, kad jie turi teisę kreiptis į teismą pagal SESV 263 straipsnį. Šis reikalavimas nėra pagrįstas nei Sutarčių tekstu, nei jurisprudencija.

____________

1 2018 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/410, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB siekiant ekonomiškai efektyviai dar labiau sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir paskatinti investicijas į mažo anglies dioksido kiekio technologijas ir Sprendimas (ES) 2015/1814 (OL L 76, 2018, p. 3).

2 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/841 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir absorbuojamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 525/2013 ir Sprendimas Nr. 529/2013/ES (OL L 156, 2018, p. 1).

3 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/842, kuriuo, prisidedant prie klimato politikos veiksmų, kad būtų vykdomi įsipareigojimai pagal Paryžiaus susitarimą, valstybėms narėms nustatomi įpareigojimai 2021–2030 m. laikotarpiu sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinį kiekį, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 525/2013 (OL L 156, 2018, p. 26).