Language of document :

Recurs introdus la 23 iulie 2019 de Armando Carvalho și alții împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a doua) din 8 mai 2019 în cauza T-330/18, Carvalho și alții/Parlamentul și Consiliul

(Cauza C-565/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurenți: Armando Carvalho și alții (reprezentanți: G. Winter, Professor, R. Verheyen, avocat, H. Leith, Barrister)

Celelalte părți din procedură: Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Concluziile

Recurenții solicită Curții:

anularea ordonanței atacate;

declararea admisibilității acțiunilor;

trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului pentru stabilirea temeiniciei acțiunii în anulare;

trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului pentru stabilirea temeiniciei acțiunii fondate pe răspunderea extracontractuală a Uniunii și

obligarea intimatelor la plata cheltuielilor de judecată efectuate în recurs și a cheltuielilor de judecată în fața Tribunalului.

Motivele și principalele argumente

Recurenții au formulat un apel împotriva deciziei Tribunalului de respingere a acțiunilor lor ca inadmisibile din următoarele motive.

Primul motiv: Tribunalul a săvârșit o eroare atunci când a apreciat că recurenții nu respectă principiile enunțate în jurisprudența Plaumann pentru dovedirea afectării individuale. Cele trei acte referitoare la emisiile de gaze cu efect de seră1 2 3 permit emisii care îl afectează pe fiecare recurent într-un mod factual distinct. În plus, criteriul stabilit în Hotărârea Plaumann este respectat deoarece cele trei acte referitoare la emisiile de gaze cu efect de seră încalcă drepturile personale fundamentale ale recurenților.

Al doilea motiv: în subsidiar, Tribunalul a săvârșit o eroare atunci când nu a adaptat criteriul stabilit în Hotărârea Plaumann având în vedere provocarea imperioasă a schimbărilor climatice și întemeierea cauzei recurenților pe drepturile lor individuale fundamentale, inclusiv garantarea protecției juridice efective a acelor drepturi. Curtea a apreciat că pentru ca un drept să fie efectiv acesta trebuie să fie însoțit de o cale de atac, iar Tribunalul a săvârșit o eroare când a constatat că instanțele naționale (și procedura trimiterii preliminare prevăzută la articolul 267 TFUE) sau o acțiune împotriva actelor de punere în aplicare de către Comisie ar oferi un sistem adecvat de căi de atac în această cauză.

În consecință, Curtea ar trebui să statueze că, în cazul în care (precum în speță) nu este disponibilă nicio altă cale de atac legală efectivă pentru a proteja drepturile fundamentale ale reclamantului, cerința „afectării individuale” este stabilită atunci când se pretinde și se demonstrează că un act legislativ aduce atingere în mod grav unui drept fundamental personal al reclamantului sau, cu titlu subsidiar, contravine esenței acestui drept. Această cerință a fost îndeplinită în speță.

Al treilea motiv: în plus față de motivele 1 și 2, Tribunalul a săvârșit o eroare atunci când a negat că asociația Saminuorra (asociația tinerilor Sami) are calitate procesuală, neluând în considerare (fără explicații) dovezile care arătau că majoritatea membrilor asociației sunt vizați în mod individual și ar avea calitate procesuală proprie. În subsidiar, Curtea ar fi trebuit să flexibilizeze criteriile pentru stabilirea calității procesuale active în cazul asociațiilor care reprezintă o comunitate indigenă.

Al patrulea motiv: prin respingerea acțiunii în răspundere extracontractuală ca inadmisibilă, Tribunalul a aplicat un criteriu juridic eronat, introducând o nouă cerință pentru stabilirea calității procesual a reclamanților în sensul articolului 263 TFUE. Această cerință nu are niciun fundament în textul tratatului sau în jurisprudență.

____________

1 Directiva (UE) 2018/410 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2018 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu și a Deciziei (UE) 2015/1814 ().

2 Regulamentul (UE) 2018/841 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 și a Deciziei nr. 529/2013/UE ().

3 Regulamentul (UE) 2018/842 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030 în vederea unei contribuții la acțiunile climatice de respectare a angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 ().