Language of document :

Преюдициално запитване от Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Румъния), постъпило на 15 юли 2019 г. — CY, Asociația „Forumul Judecătorilor din România“/Inspecţia Judiciară, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

(Дело C-547/19)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Страни в главното производство

Жалбоподатели: CY, Asociația „Forumul Judecătorilor din România“

Ответници: Inspecţia Judiciară, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 2 от Договора за Европейския съюз, член 19, параграф 1 от същия Договор и член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз да се тълкуват в смисъл, че не допускат намесата на конституционен съд (орган, който съгласно националното право не е съдебна институция) във връзка с начина, по който върховната юрисдикция е тълкувалa и приложилa подконституционното законодателство при дейността по сформиране на съдебните състави?

____________