Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 18. září 2019 společností Italmobiliare SpA proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 11. července 2019 ve věci T-523/15, Italmobiliare SpA a další v. Komise

(Věc C-694/19 P)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Italmobiliare SpA, Sirap-Gema SpA, Sirap France SAS, Petruzalek GmbH, Petruzalek Kft., Petruzalek sro, Petruzalek sro (zástupkyně: F. Moretti, advokátka)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnic řízení podávajících kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelky“) navrhují, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu v plném rozsahu nebo částečně, a v důsledku toho zrušil či snížil sankce uložené navrhovatelkám, nebo

podpůrně znovu stanovil sankce v rámci soudního přezkumu v plné jurisdikci, se všemi důsledky, které z toho plynou pro platnost rozhodnutí.

V každém případě uložit Komisi náhradu nákladů tohoto řízení a řízení v prvním stupni.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu kasačního opravného prostředku předkládají navrhovatelky čtyři důvody.

První důvod kasačního opravného prostředku: porušení článku 101 SFEU, nesprávné uplatnění či neuplatnění relevantních zásad vyplývajících z judikatury, které se týkají domněnky skutečného výkonu rozhodujícího vlivu, zneužití pravomoci, neuvedení odůvodnění, porušení základních práv Tribunálem v souvislosti s přičtením společnosti Italmobiliare odpovědnosti za údajné protiprávní jednání. Navrhovatelky zejména tvrdí, že takové uplatnění domněnky v každém případě porušuje zásady právní jistoty, legality trestů a presumpce neviny zakotvené v čl. 6 odst. 2 a článku 7 Evropské úmluvy o lidských právech a článcích 48 a 49 Listiny základních práv Evropské unie, základní právo na vlastnictví zakotvené v článku 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě, článek 14 Úmluvy, články 17 a 21 niceské Listiny, jakož i zásady zákazu diskriminace a rovného zacházení.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku: porušení nebo nesprávný výklad a uplatnění sdělení o spolupráci Tribunálem; protiprávní poskytnutí ochrany před pokutou jinému podniku a existence přímého zájmu navrhovatelek domáhat se jejího zrušení.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku: porušení zákona nebo porušení podstatných náležitostí v tom, že Tribunál nesprávně dospěl k závěru, že sankce byly přiměřené a náležité.

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku: navrhovatelky navrhují, aby Soudní dvůr vykonal přezkum v plné jurisdikci v souladu s článkem 31 nařízení 1/20031 a znovu stanovil sankce, se všemi důsledky, které z toho pro rozhodnutí plynou.

____________

1 Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (Úř. věst. 2003, L 1, s. 1).