Language of document :

Appel iværksat den 18. september 2019 af Italmobiliare SpA m.fl. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 11. juli 2019 i sag T-523/15, Italmobiliare SpA m.fl. mod Kommissionen

(Sag C-694/19 P)

Processprog: italiensk

Parter

Appellanter: Italmobiliare SpA, Sirap-Gema SpA, Sirap France SAS, Petruzalek GmbH, Petruzalek Kft., Petruzalek sro og Petruzalek sro (ved avvocatessa F. Moretti)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanterne har nedlagt følgende påstande

Rettens dom ophæves helt eller delvist og dermed annulleres eller nedsættes de bøder, som appellanterne er blevet pålagt.

Subsidiært foretages en fornyet fastsættelse af sanktionen under Domstolens udøvelse af sin kompetence vedrørende realiteten med de deraf følgende bindende virkninger for afgørelsen.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne under appellen og i første instans.

Anbringender og væsentligste argumenter

Til støtte for appellen har appellanterne fremsat fire anbringender.

Det første anbringende: Retten tilsidesatte artikel 101 TEUF og foretog en urigtig eller manglende anvendelse af de relevante principper, der er fastsat i retspraksis, hvad angår formodningen om, at moderselskabet pålægges ansvaret for sit datterselskabs adfærd, den overskred sine beføjelser, gjorde sig skyldig i en begrundelsesmangel og tilsidesatte de grundlæggende rettigheder, for så vidt som Italmobiliare er blevet pålagt ansvaret for den konstaterede ulovlige adfærd. Appellanterne har navnlig anført, at en sådan anvendelse af denne formodning under alle omstændigheder er i strid med retssikkerhedsprincippet, princippet om individuelle straffe og uskyldsformodningen i medfør af artikel6, stk. 2, og artikel 7 i den europæiske menneskerettighedskonvention og artikel 48 og 49 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, den grundlæggende ejendomsret i medfør af artikel 1 i tillægsprotokollen til konventionen, konventionens artikel 14, Nice-chartrets artikel 17 og 21 samt princippet om forbud mod forskelsbehandling og ligebehandlingsprincippet.

Det andet anbringende: Rettens tilsidesættelse og/eller urigtige fortolkning og anvendelse af samarbejdsmeddelelsen samt ulovlig indrømmelse af bødefritagelse til en anden virksomhed, og appellanterne har direkte interesse i at kræve tilbagekaldelse heraf.

Det tredje anbringende: Retten tilsidesatte loven og/eller væsentlige formforskrifter, idet den med urette fandt, at sanktionerne var forholdsmæssige og passende.

Det fjerde anbringende: Appellanterne har nedlagt påstand om, at Domstolen udøver sin prøvelsesret vedrørende realiteten i henhold til artikel 31 i forordning nr. 1/2003 1 og fastsætter sanktionerne med virkning for afgørelsen.

____________

1     Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16.12.2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 (EFT 2003 L 1, s. 1).