Language of document :

Italmobiliare SpA 18. septembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 11. juuli 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-523/15: Italmobiliare SpA jt versus komisjon

(kohtuasi C-694/19 P)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Apellant: Italmobiliare SpA, Sirap-Gema SpA, Sirap France SAS, Petruzalek GmbH, Petruzalek Kft., Petruzalek sro, Petruzalek sro (esindaja: advokaat F. Moretti)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Apellandid paluvad Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu otsus tervikuna või osaliselt ja sellest tulenevalt tühistada apellantidele määratud trahvid või neid vähendada;

teise võimalusena, kasutades oma täielikku pädevust, lahendada asi sisuliselt ja muuta trahvimäära, nähes ette vastavad tagajärjed otsuse kehtivusele;

mõista käesolevas menetluses ja esimeses astmes kantud kohtukulud igal juhul välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellandid põhjendavad oma apellatsioonkaebust nelja väitega.

Esimene väide: on rikutud ELTL artiklit 101, kohtupraktika põhimõtteid, mis puudutavad emaettevõtja vastutuse presumptsiooni, pädevuse ületamist ja puudulikke põhjendusi, neid põhimõtteid on kohaldatud vääralt või on need jäetud kohaldamata, Üldkohus on rikkunud põhiõigusi Italmobiliare vastutusele võtmisel väidetava rikkumise eest. Apellandid väidavad eelkõige, et presumptsiooni selline kohaldamine on igal juhul vastuolus õiguskindluse ja karistuste individuaalsuse põhimõtetega ning süütuse presumptsiooniga, mida on tunnustatud Euroopa inimõiguste konventsiooni artikli 6 lõikega 2 ja artikliga 7 ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklitega 48 ja 49, ning omandiõigusega, mis on konventsiooni lisaprotokolli artikliga 1, konventsiooni artikliga 14 ja Nice’i harta artiklitega 17 ja 21 tunnustatud põhiõigus, samuti on see vastuolus diskrimineerimiskeelu ja võrdse kohtlemise põhimõtetega.

Teine väide: Üldkohus on rikkunud ja/või vääralt tõlgendanud ja kohaldanud leebema kohtlemise teatist (Leniency Notice); teine ettevõtja on õigusvastaselt vastutusest vabastatud ning apellantidel on säilinud otsene huvi nõuda trahvide tühistamist.

Kolmas väide: on rikutud seadust ja/või olulisi menetlusnorme, kuna Üldkohus on ekslikult pidanud trahve proportsionaalseteks ja sobivateks.

Neljas väide: Apellandid paluvad Euroopa Kohtul kasutada oma täielikku pädevust asja sisuliseks lahendamiseks vastavalt määruse 1/20031 artiklile 31 ja muuta trahvimäära, nähes ette vastavad tagajärjed otsuse kehtivusele.

____________

1     Nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1/2003 asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta (EÜT 2003, L 1, lk 1; ELT eriväljaanne 08/02, lk 205).