Language of document :

Valitus, jonka Italmobiliare SpA ym. ovat tehneet 18.9.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-523/15, Italmobiliare ym. v. komissio, 11.7.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-694/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Valittajat: Italmobiliare SpA, Sirap-Gema SpA, Sirap France SAS, Petruzalek GmbH, Petruzalek Kft., Petruzalek sro, Petruzalek sro (edustaja: F. Moretti, avvocatessa )

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittajat vaativat, että unionin tuomioistuin

kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen tuomion kokonaan tai osittain ja siis kumoaa valittajille määrätyt sakot tai vähentää niiden määrää tai

toissijaisesti määrittää seuraamukset uudelleen käyttämällä täyttä harkintavaltaansa ja määrittää tästä aiheutuvat seuraukset päätöksen pätevyydelle

joka tapauksessa velvoittaa komission korvaamaan tästä menettelystä aiheutuvat ja ensimmäisessä oikeusasteessa pidetystä menettelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittajat vetoavat valituksensa tueksi neljään valitusperusteeseen.

1.    SEUT 101 artiklan rikkominen, oikeuskäytännössä vahvistettujen asian kannalta merkityksellisten periaatteiden, jotka koskevat olettamaa emoyhtiön vastuusta, virheellinen tai puutteellinen soveltaminen, toimivallan ylittäminen, perustelujen puuttuminen, se, ettei unionin yleinen tuomioistuin ole kunnioittanut perusoikeuksia siltä osin kuin se on katsonut, että Italmobiliare on vastuussa väitetystä kilpailusääntöjen rikkomisesta. Valittajat väittävät erityisesti, että olettaman tällainen soveltaminen on joka tapauksessa vastoin oikeusvarmuuden ja seuraamusten yksilöllisen määräämisen periaatteita, Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 2 kappaleessa ja 7 artiklassa sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 48 ja 49 artiklassa määrättyä syyttömyysolettaman periaatetta, Euroopan ihmisoikeussopimuksen ensimmäisen lisäpöytäkirjan 1 artiklan mukaista perustavanlaatuista oikeutta omaisuudensuojaan, ihmisoikeussopimuksen 14 artiklaa, perusoikeuskirjan 17 ja 21 artiklaa sekä syrjintäkiellon ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteita.

2.    Unionin yleinen tuomioistuin on rikkonut ja/tai tulkinnut ja soveltanut virheellisesti sakoista vapauttamisesta ja sakkojen lieventämisestä annettua tiedonantoa (Leniency Notice); muille yrityksille on myönnetty lainvastaisesti vapautus sakoista; valittajilla on edelleen välitön intressi vaatia sakkojen kumoamista.

3.    Lainvastaisuus ja/tai olennaisten menettelymääräysten rikkominen, koska unionin yleinen tuomioistuin on virheellisesti pitänyt sakkoja oikeasuhteisina ja asianmukaisina.

4.    Valittajat vaativat unionin tuomioistuinta käyttämään asetuksen N:o 1/20031 31 artiklaan perustuvaa täyttä harkintavaltaansa ja määrittämään seuraamukset uudelleen ja määrittämään kaikki tästä aiheutuvat seuraukset päätökselle.

____________

1 Perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16.12.2002 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 (EYVL 2003, s. 1).