Language of document :

Žalba koju su 18. rujna 2019. podnijeli Italmobiliare SpA i dr. protiv presude Općeg suda (sedmo vijeće) od 11. srpnja 2019. u predmetu T-523/15, Italmobiliare SpA i dr. protiv Komisije

(predmet C- 694/19 P)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Žalitelji: Italmobiliare SpA, Sirap-Gema SpA, Sirap France SAS, Petruzalek GmbH, Petruzalek Kft., Petruzalek sro, Petruzalek sro (zastupnica: F. Moretti, odvjetnica)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Žalbeni zahtjev

Žalitelji od Suda zahtijevaju da:

- u cijelosti ili djelomično ukine presudu Općeg suda i, posljedično, poništi ili smanji sankcije izrečene žaliteljima, ili,

- podredno, izvršavajući svoju neograničenu nadležnost ponovno odredi sankcije, sa svim posljedicama na valjanost Odluke.

U svakom slučaju, naloži Komisiji snošenje troškova ovog postupka i prvostupanjskog postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U potporu žalbi, žalitelji navode četiri žalbena razloga.

Prvi razlog: povreda članka 101. UFEU-a, pogrešna primjena ili neprimjenjivanje relevantnih načela sudske prakse u pogledu parental liability presumption, prekoračenja ovlasti, nedostatnog obrazloženje, povrede temeljnih prava od strane Općeg suda vezano za pripisivanje odgovornosti Italmobiliareu za navodnu nezakonitost. Žalitelji se posebno pozivaju na to da takva primjena presumpcije, u svakom slučaju, povređuje načela pravne sigurnosti, individualizacije kazne i pretpostavke nedužnosti iz članka 6. stavka 2. i članka 7. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i članaka 48. i 49. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, temeljno pravo na vlasništvo iz članka 1. Protokola Konvenciji, članak 14. Konvencije, kao i članke 17. i 21. Povelje iz Nice, kao i načela nediskriminacije i jednakog postupanja.

Drugi razlog: povreda ili pogrešno tumačenje i primjena Leniency Noticea od strane Općeg suda; nezakonita dodjela povlastice imuniteta drugom poduzeću i postojanje izravnog interesa žalitelja za traženje njihova ukidanja.

Treći razlog: povreda zakona i/ili bitna povreda postupka zbog kojih je Opći sud pogrešno smatrao sankcije proporcionalnima i prikladnima.

Četvrti razlog: Žalitelji traže od Suda izvršavanje njegove neograničene nadležnosti na temelju članka 31. Uredbe 1/20031 te ponovno određivanje sankcije sa svim posljedicama na Odluku.

____________

1 Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003. od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora o EZ-u (SL 2003., L 1, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 1., str. 165. i ispravak SL 2016., L 173, str. 108.).