Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 18. septembrī Italmobiliare SpA u.c. iesniedza par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2019. gada 11. jūlija spriedumu lietā T-523/15 Italmobiliare SpA u.c./Komisija

(Lieta C-694/19 P)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējas: Italmobiliare SpA, Sirap-Gema SpA, Sirap France SAS, Petruzalek GmbH, Petruzalek Kft., Petruzalek sro, Petruzalek sro (pārstāve: F. Moretti, advokāte)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Prasījumi

Apelācijas sūdzību iesniedzēju prasījumi Tiesai ir šādi:

pilnībā vai daļēji atcelt Vispārējās tiesas spriedumu un līdz ar to atcelt vai samazināt apelācijas sūdzības iesniedzējām uzliktos sodus, vai

pakārtoti – īstenojot savu neierobežoto kompetenci, noteikt sankcijas no jauna, līdz ar visām sekām uz lēmuma spēkā esamību.

Katrā ziņā  – piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus šajā instancē un tiesvedībā pirmajā instancē.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības pamatošanai apelācijas sūdzības iesniedzējas izvirza četrus pamatus.

Pirmais pamats: Vispārējās tiesas pieļauts LESD 101. panta pārkāpums, kļūdaina vai nenotikusi atbilstošo judikatūrā noteikto principu piemērošana attiecībā uz mātesuzņēmuma atbildības prezumpciju, pilnvaru ļaunprātīga izmantošana, pamatojuma nenorādīšana, pamattiesību pārkāpums saistībā ar Italmobiliare atzīšanu par vainojamu apgalvotajā pārkāpumā. Apelācijas sūdzības iesniedzējas it īpaši apgalvo, ka, šādi piemērojot prezumpciju, katrā ziņā tiek pārkāpti tiesiskās drošības princips, sodu individualizācijas princips un nevainīguma prezumpcija, kas paredzēti Eiropas Cilvēktiesību [un pamatbrīvību aizsardzības] konvencijas (ECPAK) 6. panta 2. punktā un 7. pantā un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 48. un 49. pantā, pamattiesības uz īpašumu, kas paredzētas ECPAK papildus protokola 1. pantā, ECPAK 14. pants, kā arī Nicas Hartas 17. un 21. pants, un nediskriminācijas un vienlīdzīgas attieksmes principi.

Otrais pamats: Vispārējās tiesas pieļauts Paziņojuma par sadarbību pārkāpums un/vai kļūdaina interpretācija, prettiesiska imunitātes piešķiršana otram uzņēmumam un tieša apelācijas sūdzības iesniedzēju interese prasīt tās atcelšanu.

Trešais pamats: tiesību normu un/vai būtisku procedūras noteikumu pārkāpums, Vispārējai tiesai kļūdaini uzskatot sodus par samērīgiem un atbilstošiem.

Ceturtais pamats: apelācijas sūdzības iesniedzējas lūdz Tiesu īstenot tās neierobežoto kompetenci saskaņā ar Regulas Nr. 1/2003 1 31. pantu un noteikt sankcijas no jauna līdz ar visām sekām attiecībā uz lēmumu.

____________

1     Padomes Regula (EK) Nr. 1/2003 (2002. gada 16. decembris) par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā (OV 2003, L 1, 1. lpp.).