Language of document :

Recurs introdus la 18 septembrie 2019 de Italmobiliare SpA și alții împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) din 11 iulie 2019 în cauza T-523/15, Italmobiliare SpaA și alții/Comisia

(Cauza C-694/19 P)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Recurente: Italmobiliare SpA, Sirap-Gema SpA, Sirap France SAS, Petruzalek GmbH, Petruzalek Kft., Petruzalek sro, Petruzalek sro (reprezentant: F. Moretti, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

anularea hotărârii Tribunalului în tot sau în parte și, prin urmare, anularea sau reducerea sancțiunilor aplicate recurentelor sau

cu titlu subsidiar, redefinirea sancțiunilor în conformitate cu competența sa de fond, cu toate consecințele pe care le implică aceasta asupra validității deciziei.

În orice ipoteză, obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată ale prezentei proceduri și ale procedurii în primă instanță.

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului, recurentele invocă patru motive.

Primul motiv: încălcarea articolului 101 TFUE, aplicarea eronată sau neaplicarea principiilor jurisprudențiale pertinente privind prezumția de exercitare efectivă a unei influențe determinante, abuzul de putere, lipsa motivării, încălcarea drepturilor fundamentale de către Tribunal în ceea ce privește atribuirea în sarcina Italmobiliare a răspunderii pentru încălcarea pretinsă. Recurentele susțin în special că o astfel de aplicare a prezumției încalcă în orice caz principiile securității juridice, legalității pedepselor și prezumției de nevinovăție prevăzute la articolul 6 alineatul (2) și la articolul 7 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (denumită în continuare „CEDO”) și la articolele 48 și 49 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, dreptul de proprietate consacrat la articolul 1 din Protocolul adițional la CEDO, articolul 14 din CEDO, articolele 17 și 21 din Carta de la Nisa, precum și principiile nediscriminării și egalității de tratament.

Al doilea motiv: încălcarea și/sau interpretarea și aplicarea eronate de către Tribunal a Comunicării privind cooperarea: acordarea nelegală a imunității de amendă unei alte întreprinderi și existența unui interes direct al recurentelor de a cere revocarea acesteia.

Al treilea motiv: încălcarea legii și/sau încălcarea normelor fundamentale de procedură prin aceea că Tribunalul a considerat în mod eronat că sancțiunile erau proporționale și adecvate.

Al patrulea motiv: recurentele solicită Curții să-și exercite competența de fon în conformitate cu articolul 31 din Regulamentul nr. 1/20031 și să redefinească sancțiunile cu toate consecințele pe care acest lucru le implică asupra deciziei.

____________

1     Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (JO 2003, L 1, p. 1, Ediție specială, 08/vol. 1, p. 167).