Language of document :

Odvolanie podané 18. septembra 2019: Italmobiliare SpA proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 11. júla 2019 vo veci T-523/15, Italmobiliare SpA/Komisia

(vec C-694/19 P)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľky: Italmobiliare SpA, Sirap-Gema SpA, Sirap France SAS, Petruzalek GmbH, Petruzalek Kft., Petruzalek sro, Petruzalek sro (v zastúpení: F. Moretti. advokátka)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Odvolateľky navrhujú, aby Súdny dvor

zrušil rozsudok Všeobecného súdu v celom rozsahu alebo čiastočne, a v dôsledku toho zrušil alebo znížil sankcie uložené odvolateľkám, alebo

subsidiárne znovu stanovil sankcie v rámci súdneho preskúmania vo svojej neobmedzenej právomoci, so všetkými dôsledkami, ktoré z toho vyplývajú pre platnosť rozhodnutia.

V každom prípade uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy tohto konania a konania na prvom stupni.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu odvolania odvolateľky uvádzajú štyri odvolacie dôvody.

Prvý odvolací dôvod: porušenie článku 101 ZFEÚ, nesprávne uplatnenie alebo neuplatnenie relevantných zásad vyplývajúcich z judikatúry, ktoré sa týkajú domnienky skutočného výkonu rozhodujúceho vplyvu, zneužitie právomoci, neuvedenie odôvodnenia, porušenie základných práv Všeobecným súdom v súvislosti s pripísaním zodpovednosti za údajné protiprávne konanie spoločnosti Italmobiliare. Odvolateľky konkrétne tvrdia, že takéto uplatnenie domnienky v každom prípade porušuje zásady právnej istoty, zákonnosti trestov a prezumpcie neviny zakotvených v článku 6 ods. 2 a článku 7 Európskeho dohovoru o ľudských právach a v článkoch 48 a 49 Charty základných práv Európskej únie, základné práva na vlastníctvo zakotvené v článku 1 dodatočného protokolu k EDĽP, článok 14 EDĽP, články 17 a 21 Charty z Nice, ako aj zásady zákazu diskriminácie a rovnosti zaobchádzania.

Druhý odvolací dôvod: porušenie a/alebo nesprávny výklad a uplatnenie oznámenia o spolupráci Všeobecným súdom; protiprávne poskytnutie ochrany pred pokutou inému podniku a existencia priameho záujmu odvolateliek domáhať sa jeho zrušenia.

Tretí odvolací dôvod: porušenie zákona a/alebo porušenie podstatných formálnych náležitostí tým, že Všeobecný súd sa nesprávne domnieval, že sankcie boli primerané a vhodné.

Štvrtý odvolací dôvod: odvolateľky navrhujú, aby Súdny dvor vykonal svoju neobmedzenú právomoc v súlade s článkom 31 nariadenia 1/20031 a znovu stanovil sankcie so všetkými dôsledkami, ktoré z toho pre rozhodnutie vyplývajú.

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Ú. v. ES L 1, 2003, s. 1; Mim. vyd. 08/002, s. 205).