Language of document :

Pritožba, ki so jo Italmobiliare SpA in drugi vložili 18. septembra 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 11. julija 2019 v zadevi T-523/15, Italmobiliare SpA in drugi/Komisija

(Zadeva C-694/19 P)

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Pritožniki: Italmobiliare SpA, Sirap-Gema SpA, Sirap France SAS, Petruzalek GmbH, Petruzalek Kft., Petruzalek sro, Petruzalek sro (zastopnica: F. Moretti, avvocatessa)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Pritožniki Sodišču predlagajo, naj:

sodbo Splošnega sodišča v celoti ali deloma razveljavi in posledično odpravi ali zniža globe, ki so bile naložene pritožnikom, ali

podredno, na novo določi globe ob izvrševanju svoje neomejene sodne pristojnosti, z vsemi posledicami, ki iz tega izhajajo za veljavnost sklepa.

V vsakem primeru naj se Komisiji naloži plačilo stroškov tega postopka in plačilo stroškov postopka na prvi stopnji.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožniki v utemeljitev pritožbe navajajo štiri razloge.

Prvi pritožbeni razlog: kršitev člena 101 PDEU, napačna uporaba oziroma neuporaba upoštevnih načel sodne prakse v zvezi z domnevo odgovornosti matične družbe, prekoračitev pooblastil, nezadostna obrazložitev, kršitev temeljnih pravic s strani Splošnega sodišča v zvezi z naložitvijo odgovornosti za zatrjevano kršitev družbi Italmobiliare. Pritožniki zlasti zatrjujejo, da se s tako uporabo domneve odgovornosti vsekakor krši načela pravne varnosti, individualizacije kazni in domneve nedolžnosti iz členov 6(2) in 7 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic ter členov 48 in 49 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, temeljna pravica do zasebne lastnine iz člena 1 Dodatnega protokola h Konvenciji, člen 14 Konvencije ter člena 17 in 21 Listine iz Nice ter načeli prepovedi diskriminacije in enakega obravnavanja.

Drugi pritožbeni razlog: kršitev in/ali napačna uporaba obvestila o prizanesljivosti s strani Splošnega sodišča; nezakonito priznanje imunitete drugemu podjetju in obstoj neposrednega interesa pritožnikov za preklic te imunitete.

Tretji pritožbeni razlog: kršitev zakona in/ali bistvena kršitev postopka, ker je Splošno sodišče napačno ugotovilo, da so globe sorazmerne in primerne.

Četrti pritožbeni razlog: pritožniki Sodišču predlagajo, naj izvrši svojo sodno pristojnost na podlagi člena 31 Uredbe 1/20031 in na novo določi globe, z vsemi posledicami, ki jih to ima za Sklep.

____________

1     Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 2, str. 205).