Language of document :

Överklagande ingett den 18 september 2019 av Italmobiliare SpA m.fl. av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 11 juli 2019 i mål T-523/15, Italmobiliare SpA m.fl. mot kommissionen

(Mål C-649/19 P)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Klagande: Italmobiliare SpA, Sirap-Gema SpA, Sirap France SAS, Petruzalek GmbH, Petruzalek Kft., Petruzalek sro och Petruzalek sro (ombud: F. Moretti, avvocatessa)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

helt eller delvis upphäva tribunalens dom och följaktligen upphäva eller sätta ned de sanktioner som klagandena ålagts, eller

i andra hand, med stöd av domstolens vittomfattande behörighet på området, besluta om andra sanktioner, med de följder detta kan få för det omtvistade beslutets giltighet,

och i vart fall förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna i detta mål och i målet i första instans.

Grunder och huvudargument

Klagandena åberopar fyra grunder till stöd för överklagandet.

Första grunden: Tribunalen har gjort sig skyldig till åsidosättande av artikel 101 FEUF, felaktig eller utebliven tillämpning av de principer som slagits fast i rättspraxis med avseende på så kallad parental liability presumption, maktmissbruk, bristfällig motivering, åsidosättande av grundläggande rättigheter, genom att anse att Italmobiliare var ansvarigt för den påstådd rättsstridiga handlingen. Klagandena gör särskilt gällande att en sådan tillämpning av presumtionen i vart fall strider mot rättssäkerhetsprincipen, principen om att straff ska vara individuella och oskuldspresumtionen enligt artiklarna 6.2 och 7 i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och artiklarna 48 och 49 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, den grundläggande rätten till egendom enligt artikel 1 i tilläggsprotokollet till konventionen, artikel 14 i konventionen, artiklarna 17 och 21 i Nice-stadgan och principerna om icke-diskriminering och likabehandling.

Andra grunden: Tribunalen har gjort sig skyldig till åsidosättande av eller felaktig tolkning av Leniency Notice. Immunitet har rättsstridigt beviljats det andra företaget och klagandena har ett direkt intresse av att begära att immuniteten hävs.

Tredje grunden: Tribunalen har åsidosatt lagstiftningen eller väsentliga formföreskrifter genom att anse att sanktionerna var proportionerliga och lämpliga.

Fjärde grunden: Klagandena yrkar att domstolen med utövande av sin behörighet enligt artikel 31 i förordning nr 1/20031 ska besluta om andra sanktioner, och fatta de beslut detta föranleder med avseende på det omtvistade beslutet.

____________

1 Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget (EUT L 1, 2003, s. 1).