Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Darmstadt (Nemecko) 30. júla 2019 – RJ/Stadt Offenbach am Main

(vec C-580/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Darmstadt

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: RJ

Žalovaný: Stadt Offenbach am Main

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 2 smernice 2003/88/ES1 vykladať v tom zmysle, že doby pracovnej pohotovosti, počas ktorých je pracovník povinný sa v zásahovej uniforme a so zásahovým vozidlom dostaviť na hranicu mesta svojho služobného útvaru do dvadsiatich minút, sa považujú za pracovný čas aj vtedy, keď zamestnávateľ neurčil pracovníkovi miesto, na ktorom je povinný sa zdržiavať, avšak možnosť pracovníka zvoliť si miesto, kde sa bude zdržiavať, ako aj možnosť venovať sa svojim osobným a sociálnym záujmom je podstatne obmedzená?

V prípade kladnej odpovede na prvú prejudiciálnu otázku:

Má sa článok 2 smernice 2003/88/ES v prípade skutkových okolností uvedených v rámci prvej prejudiciálnej otázky vykladať v tom zmysle, že pri definícii pojmu pracovný čas sa prihliadne aj na to, či a v akom rozsahu je v priebehu pohotovostnej služby vykonávanej na mieste, ktoré neurčil zamestnávateľ, potrebné pravidelne počítať so služobným nasadením?

____________

1 Smernica 2003/88/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (Ú. v. EÚ L 299, 2003, s. 9; Mim. vyd. 05/004, s. 381).