Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Darmstadt (Tyskland) den 30 juli 2019 – RJ mot Stadt Offenbach am Main

(Mål C-580/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgericht Darmstadt

Parter i det nationella målet

Klagande: RJ

Motpart: Stadt Offenbach am Main

Tolkningsfrågor

1) Ska artikel 2 i direktiv 2003/88/EG1 tolkas så, att beredskapstid, under vilken en arbetstagare är skyldig att med uttryckningsfordonet, iförd insatskläder, inom tjugo minuter nå stadsgränsen för arbetstagarens tjänstgöringsort, ska anses utgöra arbetstid, fastän arbetsgivaren inte har föreskrivit någon vistelseort, men arbetstagaren likväl inskränks i väsentlig mån vad gäller val av vistelseort och möjligheterna att utöva sina personliga och sociala intressen?

2) Om den första frågan besvaras jakande:

Ska artikel 2 i direktiv 2003/88/EG i en situation som den som beskrivs i den första tolkningsfrågan tolkas så, att det vid definitionen av begreppet arbetstid även ska beaktas huruvida och i vilken utsträckning arbetstagaren under beredskapstid som tillbringas på en plats som inte föreskrivs av arbetsgivaren, regelbundet måste räkna med att bli inkallad för tjänstgöring?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (EUT L299, 2003, s. 9).