Language of document :

Преюдициално запитване от Conseil du Contentieux des Étrangers (Белгия), постъпило на 10 септември 2019 г. — X/État belge

(Дело C-671/19)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil du Contentieux des Étrangers

Страни в главното производство

Жалбоподател: X

Ответник: État belge

Преюдициални въпроси

Трябва ли указанието в член 34, параграф 5 от Директива 2016/8011 , че предвидената в него жалба се урежда „в съответствие с националното право“, да се тълкува в смисъл, че единствено националният законодател е компетентен да определя реда и условията за обжалване, без националната юрисдикция да е длъжна да проверява дали въпросните ред и условия са в съответствие с правото на ефективно средство за защита по смисъла на член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз?

а)    Ако отговорът на първия въпрос е отрицателен, за да бъде ефективно средство за защита по смисъла на член 47 от Хартата, трябва ли жалбата, предвидена в член 34, параграф 5 от Директива 2016/801, да предполага достъп във всички случаи до извънредно производство за обжалване, провеждано в изключително спешни случаи, когато засегнатото лице докаже, че е проявило цялата дължима грижа [и че] спазването на необходимите срокове за провеждане на производство по общия ред би могло да попречи на въпросния учебен процес?

б)    При отрицателен отговор на този въпрос, трябва ли да се отговори отрицателно и когато липсата на решение в кратък срок създава опасност засегнато лице да пропусне безвъзвратно една учебна година?

Ако отговорът на втория въпрос, буква а) или б) е утвърдителен, длъжен ли е националният съд да отдаде предимство на тълкуване на закона в съответствие с целта на Директива 2016/801, за да стигне до резултат, който съответства на преследваната от нея цел, приемайки да разгледа по реда на производството при изключителна спешност искане за спиране на изпълнението на решение по член 20 от тази директива, въпреки че подготвителните документи по закона може да показват, че законодателят е имал друго намерение?

Ако отговорът на първия въпрос е отрицателен, предвиденото в член 34, параграф 5 от Директива 2016/801 право на обжалване предполага ли задължение за държавите членки, за да се съобразят с член 47 от Хартата, да предвидят, че при определени обстоятелства съдът може да разпореди на съответния орган да издаде виза?

____________

1     Директива (EС) 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“ (OВ, L 132, 2016 г., стp. 21).