Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgie) dne 10. září 2019 – X v. Belgický stát

(Věc C-671/19)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Conseil du Contentieux des Étrangers

Účastníci původního řízení

Žalobce: X

Žalovaný: Belgický stát

Předběžné otázky

Musí být ustanovení čl. 34 odst. 5 směrnice (EU) 2016/8011 , podle kterého se opravný prostředek upravený tímto článkem podává „v souladu s […] vnitrostátními právními předpisy“, vykládáno v tom smyslu, že je výhradně na vnitrostátním zákonodárci, aby stanovil podmínky takového opravného prostředku, aniž by byl vnitrostátní soud povinen ověřit, zda jsou tyto podmínky v souladu s právem na účinnou právní ochranu ve smyslu článku 47 Listiny základních práv Evropské unie?

a) Je-li odpověď na první otázku záporná, musí opravný prostředek upravený v čl. 34 odst. 5 směrnice 2016/801 k tomu, aby byl účinný ve smyslu článku 47 Listiny, zahrnovat možnost mít ve všech případech přístup k mimořádnému odvolacímu řízení vedenému za podmínek mimořádné naléhavosti, pokud dotyčná osoba prokáže, že jednala s veškerou náležitou péčí a že dodržení lhůt nezbytných pro řádné řízení by mohlo bránit dotčenému průběhu studia?

b) Je-li odpověď na uvedenou otázku záporná, je třeba stejně záporně odpovědět, pokud by v případě, že rozhodnutí nebude vydáno v krátké lhůtě, hrozilo, že dotyčná osoba nezvratně ztratí jeden rok studia?

Je-li odpověď na část a) nebo na část b) druhé otázky kladná, je vnitrostátní soud povinen upřednostnit výklad zákona, který je v souladu s účelem směrnice 2016/801, aby dosáhl výsledku, který bude v souladu s cílem sledovaným touto směrnicí tím, že vyhoví návrhu na projednání žádosti o odklad výkonu rozhodnutí uvedeného v článku 20 této směrnice v mimořádně naléhavém řízení, ačkoli důvodová zpráva k zákonu může naznačovat, že úmysl zákonodárce takový nebyl?

Je-li odpověď na první otázku záporná, ukládá ustanovení o opravném prostředku obsažené v čl. 34 odst. 5 směrnice 2016/801 členským státům povinnost, aby za účelem dosažení souladu s článkem 47 Listiny stanovily, že za určitých okolností může soud nařídit příslušnému orgánu, aby udělil vízum?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/801 ze dne 11. května 2016 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair (Úř. věst. 2016, L 132, s. 21).