Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. rujna 2019. uputio Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgija) – X protiv État belge

(predmet C-671/19)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Conseil du Contentieux des Étrangers

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: X

Druga stranka u postupku: État belge

Prethodna pitanja

1.    Treba li naznaka u članku 34. stavku 5. Direktive 2016/8011 u pogledu toga da se pravni lijek predviđen tim člankom podnosi „u skladu s nacionalnim pravom” tumačiti na način da je isključivo na nacionalnom zakonodavcu da odredi pravila podnošenja tog pravnog lijeka a da pritom nacionalni sud nije dužan provjeriti jesu li te pojedinosti u skladu s pravom na djelotvoran pravni lijek u smislu članka 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima?

2.    (a) Ako je odgovor na prvo pitanje negativan, treba li pravni lijek predviđen člankom 34. stavkom 5. Direktive 2016/801, kako bi bio djelotvoran u smislu članka 47. Povelje, uključivati mogućnost pristupa u svim slučajevima iznimnom postupku povodom žalbe, koji se vodi u uvjetima iznimne hitnosti, ako dotična osoba dokaže da je postupala sa svom potrebnom dužnom pažnjom i da poštovanje rokova potrebnih za vođenje redovnog postupka može spriječiti odvijanje predmetnih studija?

(b) Ako je odgovor na to pitanje negativan, nalaže li se jednak negativan odgovor kad činjenica da odluka nije donesena u brzom roku može dovesti do nepovratnog gubitka jedne studijske godine dotične osobe?

3.    Ako je odgovor na drugo pitanje pod (a) ili (b) pozitivan, je li nacionalni sud dužan dati prednost tumačenju zakona koje je u skladu sa svrhom Direktive 2016/801 kako bi se došlo do rješenja koje je u skladu s ciljem koji se tom direktivom nastoji postići, tako da u skladu s uvjetima iznimne hitnosti prihvati ispitati zahtjev za odgodu izvršenja odluke iz članka 20. te direktive, iako u pripremnim aktima zakona može biti navedeno da to nije bila zakonodavčeva namjera?

4.    Ako je odgovor na prvo pitanje negativan, nalaže li se državama članicama pravnim lijekom iz članka 34. stavka 5. Direktive 2016/801, kako bi bio u skladu s člankom 47. Povelje, da predvide da u određenim okolnostima sudac može naložiti tijelu da izda vizu?

____________

1     Direktiva (EU) 2016/801 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjena učenika ili obrazovnih projekata, i obavljanja poslova au pair (SL 2016., L 132, str. 21.)