Language of document :

A Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgium) által 2019. szeptember 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – X kontra État belge

(C-671/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil du Contentieux des Étrangers

Az alapeljárás felei

Felperes: X

Alperes: État belge

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A 2016/801 irányelv1 34. cikkének (5) bekezdésében szereplő azon utalást, miszerint az e cikkben előírt jogorvoslatot „a nemzeti joggal összhangban” kell megszervezni, úgy kell-e értelmezni, hogy kizárólag a nemzeti jogalkotó feladata e jogorvoslat szabályainak a meghatározása, anélkül hogy a nemzeti bíróságnak meg kellene vizsgálnia, hogy e szabályok megfelelnek-e az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkének értelmében vett hatékony jogorvoslathoz való jognak?

a)    Ha az első kérdésre nemleges választ kell adni, akkor a 2016/801 irányelv 34. cikkének (5) bekezdésében előírt jogorvoslatnak ahhoz, hogy a Charta 47. cikke értelmében hatékony legyen, tartalmaznia kell annak a lehetőségét, hogy minden esetben elérhető legyen a rendkívüli sürgősség körülményei között lefolytatott kivételes jogorvoslati eljárás, ha az érintett személy bizonyítja, hogy kellő gondosságot tanúsított, valamint ha a rendes eljárás lefolytatásához szükséges határidők tiszteletben tartása megakadályozhatja a szóban forgó tanulmányok végzését?

b)    Ha erre a kérdésre nemleges választ kell adni, ugyanilyen nemleges válasz adandó akkor is, ha a határozat rövid határidőn belüli meghozatalának elmaradása azzal a veszéllyel jár, hogy az érintett személy visszafordíthatatlanul elveszít egy tanulmányi évet?

3)    Ha a második kérdés a) vagy b) alkérdésére igenlő választ kell adni, a nemzeti bíróságnak előnyben kell-e részesítenie a törvény 2016/801 irányelv céljának megfelelő értelmezését annak érdekében, hogy az irányelv által követett célkitűzésnek megfelelő eredményre jusson azzal, hogy elfogadja az ezen irányelv 20. cikkében hivatkozott határozat végrehajtásának felfüggesztésére irányuló kérelemnek a rendkívüli sürgősség körülményei közötti megvizsgálását, jóllehet a törvény előkészítő munkálatai alapján úgy tűnhet, hogy nem ez volt a jogalkotó szándéka?

4)    Amennyiben az első kérdésre nemleges választ kell adni, akkor a 2016/801 irányelv 34. cikkének (5) bekezdésében előírt jogorvoslat azt követeli-e meg a tagállamoktól, hogy a Charta 47. cikkének való megfelelés érdekében előírják, hogy bizonyos körülmények között a bíróság a hatóságot a vízum kibocsátására kötelezhesse?

____________

1 A harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/801 európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2016. L 132., 21. o.).