Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgia) la 10 septembrie 2019 – X/État belge

(Cauza C-671/19)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Conseil du Contentieux des Étrangers

Părțile din procedura principală

Reclamant: X

Pârât: État belge

Întrebările preliminare

Mențiunea de la articolul 34 alineatul (5) din Directiva 2016/8011 potrivit căreia calea de atac prevăzută la acest articol este organizată „în conformitate cu dreptul intern” trebuie interpretată în sensul că revine exclusiv legiuitorului național obligația de a stabili modalitățile de exercitare a acestei căi de atac, fără ca instanța națională să fie obligată să verifice dacă modalitățile respective sunt conforme cu dreptul la o cale de atac efectivă în sensul articolului 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene?

a) În cazul în care răspunsul la prima întrebare este negativ, calea de atac prevăzută la articolul 34 alineatul (5) din Directiva 2016/801, pentru a fi efectivă în sensul articolului 47 din cartă, trebuie să includă posibilitatea de a avea acces în toate situațiile la o cale de atac excepțională, desfășurată în condiții de extremă urgență, atunci când persoana în cauză demonstrează că a dat dovadă de diligență și că respectarea termenelor obligatorii pentru desfășurarea unei proceduri ordinare ar putea împiedica efectuarea studiilor în cauză?

b) În cazul în care răspunsul la această întrebare este negativ, același răspuns negativ se impune atunci când lipsa unei decizii într-un termen scurt prezintă riscul ca persoana respectivă să piardă în mod iremediabil un an de studii?

În cazul în care răspunsul la a doua întrebare litera a) sau litera b) este afirmativ, instanța națională este obligată să dea preferință unei interpretări a legii conforme cu finalitatea Directivei 2016/801 pentru a ajunge la o soluție compatibilă cu obiectivul urmărit de aceasta, atunci când acceptă să examineze, în condiții de extremă urgență, o cerere de suspendare a executării unei decizii prevăzute la articolul 20 din această directivă, chiar dacă lucrările pregătitoare ale legii ar putea indica faptul că nu aceasta a fost intenția legiuitorului?

În cazul în care răspunsul la prima întrebare este negativ, calea de atac menționată la articolul 34 alineatul (5) din Directiva 2016/801 obligă statele membre să prevadă, pentru a respecta articolul 47 din cartă, ca instanța să poată, în anumite împrejurări, să oblige autoritatea să acorde viza?

____________

1     Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaționale și muncă au pair. (JO 2016, L 132, p. 21).