Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgicko) 10. septembra 2019 – X/État belge

(vec C-671/19)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil du Contentieux des Étrangers

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: X

Odporca: État belge

Prejudiciálne otázky

Má sa slovné spojenie v článku 34 ods. 5 smernice 2016/8011 , podľa ktorého sú opravné prostriedky stanovené v tomto článku upravené „v súlade s vnútroštátnym právom“, vykladať v tom zmysle, že je výlučne na vnútroštátnom zákonodarcovi, aby určil náležitosti opravných prostriedkov, pričom vnútroštátny súd nie je povinný overiť, či sú tieto náležitosti v súlade s právom na účinný prostriedok nápravy v zmysle článku 47 Charty základných práv Európskej únie?

a) Ak je odpoveď na prvú otázku záporná, majú opravné prostriedky podľa článku 34 ods. 5 smernice 2016/801 na to, aby boli účinné v zmysle článku 47 Charty, zahŕňať vo všetkých prípadoch možnosť prístupu k mimoriadnemu odvolaciemu konaniu vedenému za podmienok mimoriadnej naliehavosti, ak dotknutá osoba preukáže, že splnila všetky požadované podmienky a že dodržanie potrebných lehôt na vedenie riadneho konania by mohlo brániť priebehu predmetného štúdia?

b) Ak je odpoveď na túto otázku záporná, platí rovnaká záporná odpoveď aj v prípade, keď neprijatie rozhodnutia vo veľmi krátkom čase môže dotknutej osobe spôsobiť nenávratnú stratu jedného roka štúdia?

Ak je odpoveď na druhú otázku písm. a) alebo b) kladná, je vnútroštátny súd povinný uprednostniť výklad zákona zodpovedajúci účelu smernice 2016/801 s cieľom dospieť k riešeniu, ktoré bude v súlade s cieľom sledovaným touto smernicou, a musí súhlasiť s preskúmaním žiadosti o odklad výkonu rozhodnutia uvedenej v článku 20 tejto smernice za podmienok mimoriadnej naliehavosti, hoci by prípravné práce k zákonu mohli naznačovať, že zámer zákonodarcu takýto nebol?

4.    Ak je odpoveď na prvú otázku záporná, vyžaduje opravný prostriedok uvedený v článku 34 ods. 5 smernice 2016/801, aby členské štáty v záujme dosiahnutia súladu s článkom 47 Charty ustanovili, že súd môže za určitých okolností prikázať príslušnému orgánu udeliť vízum?

____________

1     Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair (Ú. v. EÚ L 132, 2016, s. 21).