Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgien) den 10 september 2019 – X mot État belge

(Mål C-671/19)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil du Contentieux des Étrangers

Parter i det nationella målet

Klagande: X

Motpart: État belge

Tolkningsfrågor

Ska angivelsen i artikel 34.5 i direktiv 2016/801 att det överklagande som föreskrivs i denna artikel ska organiseras ”i enlighet med nationell rätt” tolkas så att det enbart ankommer på den nationella lagstiftaren att fastställa villkoren för detta överklagande, utan att den nationella domstolen är skyldig att kontrollera huruvida dessa villkor överensstämmer med rätten till ett effektivt rättsmedel i den mening som avses i artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna?

a) Om svaret på den första tolkningsfrågan är nekande, ska den rätt till överklagande som föreskrivs i artikel 34.5 i direktiv 2016/801, för att vara effektiv i den mening som avses i artikel 47 i stadgan, omfatta en möjlighet att under alla omständigheter få tillgång till ett särskilt förfarande för överklagande, som genomförs mycket brådskande, när den berörda personen visar att han eller hon har fullgjort sin omsorgsplikt och att iakttagandet av de frister som föreskrivs för ett ordinarie förfarande skulle hindra genomförandet av de aktuella studierna?

b) Om denna fråga besvaras nekande, ska samma nekande svar gälla om avsaknaden av ett beslut inom kort tid riskerar att medföra att den berörda personen ohjälpligt förlorar ett studieår?

    Om svaret på den andra frågans punkt a eller b besvaras jakande, har då den nationella domstolen en skyldighet att tillämpa en tolkning av lagen som överensstämmer med syftet med direktiv 2016/801 för att komma fram till en lösning som är förenlig med detta, genom att acceptera att, enligt villkoren avseende mycket brådskade mål, pröva en ansökan om uppskov med verkställigheten av ett beslut enligt artikel 20 i detta direktiv, trots att lagens förarbeten skulle kunna ange att detta inte var lagstiftarens avsikt?

Om svaret på den första frågan är nekande, medför ett överklagande enligt artikel 34.5 i direktiv 2016/801 en skyldighet för medlemsstaterna att, för att rätta sig efter artikel 47 i stadgan, föreskriva att domstolarna, under vissa omständigheter, får förelägga myndigheten att utfärda viseringen?

____________