Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spanien) den 25 juli 2019 – LP mot Subdelegación del Gobierno en Toledo

(Mål C-567/19)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Parter i det nationella målet

Klagande: LP

Motpart: Subdelegación del Gobierno en Toledo

Tolkningsfråga

Europeiska unionens domstol ombeds besvara frågan huruvida det är förenligt med artikel 12 i rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning(1 ), och med – bland annat – EU-domstolens dom av den 7 december 2017 (mål C-636/16(2 )) och dom av den 8 december 2011 (mål C-371/08(3 )), att göra en sådan tolkning som den som spanska Tribunal Supremo har gjort i dom nr 191/2019 av den 19 februari 2019, kassationstalan 5607/2017 (ECLI:ES:TS:2019:580), och i dom nr 257/2019 av den 27 februari 2019, kassationstalan 5809/2017 (ECLI:ES:TS:2019:663), enligt vilken det, genom en tolkning av direktiv 2001/40/EG(4 ), är möjligt att hävda att en tredjelandsmedborgare som har ett uppehållstillstånd som varaktigt bosatt och som har gjort sig skyldig till ett brott för vilket frihetsstraff i lägst ett år föreskrivs kan och ska bli föremål för utvisning ”automatiskt”, det vill säga utan att det behöver göras någon som helst bedömning av huruvida den berörda personen utgör ett reellt och aktuellt hot samt av personliga, familjerelaterade, sociala eller arbetslivsrelaterade omständigheter.

____________

(1 ) EUT 2004, L 16, s. 44.

(2 ) Dom av den 7 december 2017, López Pastuzano (C-636/16, EU:C:2017:949).

(3 ) Dom av den 8 december 2011, Ziebell (C-371/08, EU:C:2011:809).

(4 ) Rådets direktiv 2001/40/EG av den 28 maj 2001 om ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning eller utvisning av medborgare i tredje land (EGT L 149, 2001, s. 34).