Language of document :

Жалба, подадена на 3 септември 2019 г.  г. от Vialto Consulting Kft. срещу решението, постановено от Общия съд (първи състав) на 26 юни 2019 г. по дело T-617/17, Vialto Consulting Kft./Европейска комисия

(Дело C-650/19 P)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: Vialto Consulting Kft. (представител: Dimitrios Sigalas, адвокат)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Да отмени решението на Общия съд от 26 юни 2019, дело T-617/17;

Да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Обжалваното решение е опорочено от изопачаване на фактите и от грешка при прилагането на правото поради нарушение на член 7, параграф 1 от Регламент № 2185/961 . Общият съд не е взел предвид обстоятелството, че действителният предмет на искането за обезщетение е това дали OLAF е нарушила член 7, параграф 1 от Регламент № 2185/96, като е поискала от жалбоподателя да му позволи да събира данни, които по никакъв начин не са били свързани с разследването на службата. Общият съд не е отчел също така и обстоятелството, че жалбоподателят действително е дал съгласие OLAF да извърши проверки относно всички поискани от него данни.

Обжалваното решение е опорочено от грешка при прилагането на правото и недостатъчност на мотивите във връзка с нарушението на принципа за защита на оправданите правни очаквания. Общият съд не е изяснил кое от трите условия, определени в съдебната практика по отношение на защитата на оправданите правни очаквания не е изпълнено в разглеждания случай.

Обжалваното решение е опорочено от изопачаване на фактите и от грешка при прилагането на правото, що се отнася до нарушението на правото на изслушване. Общият съд не е взел предвид обстоятелството, че Комисията е приела задължителна позиция по отношение на възлагащия орган, която е можела да прерасне в увреждащ акт за жалбоподателя, без последният да е бил изслушан.

____________

1 Регламент (ЕВРАТОМ, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 година относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности. (ОВ L 292, 1996 г., стр. 2; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 2, стр. 24).