Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 3. září 2019 Vialto Consulting Kft. proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 26. června 2019 ve věci T-617/17, Vialto Consulting Kft v. Evropská komise

(Věc C-650/19 P)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Vialto Consulting Kft. (zástupce: Dimitrios Sigalas, advokát)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 26. června 2019 ve věci T-617/17,

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu kasačního opravného prostředku uplatňuje navrhovatelka tři důvody:

Napadený rozsudek je stižen zkreslením skutečností a nesprávným právním posouzením, pokud jde o porušení čl. 7 odst. 1 nařízení č. 2185/19961 . Tribunál nezohlednil skutečnost, že skutečným předmětem její žaloby na náhradu škody je určení, že OLAF porušil čl. 7 odst. 1 nařízení č. 2185/1996, když od navrhovatelky vyžadoval, aby mu povolila shromáždit údaje, které neměly žádnou souvislost s jeho šetřením. Kromě toho Tribunál nezohlednil skutečnost, že navrhovatelka umožnila v praxi OLAF, aby vedl šetření ve vztahu ke všem kategoriím požadovaných údajů.

Napadený rozsudek je stižen nesprávným právním posouzením a nedostatečným odůvodněním, pokud jde o porušení zásady ochrany legitimního očekávání. Tribunál nevysvětluje, která ze tří podmínek stanovených judikaturou v oblasti ochrany legitimního očekávání není splněna v projednávaném případě.

Napadený rozsudek je stižen zkreslením skutečností a nesprávným posouzením porušení práva být vyslechnut. Tribunál nezohlednil skutečnost, že Komise zaujala postoj, který zavazoval veřejného zadavatele a který mohl vést k přijetí aktu nepříznivě zasahujícího do právního postavení žalobkyně, aniž jí přiznal právo být vyslechnuta.

____________

1 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. prosince 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).