Language of document :

Appel iværksat den 3. september 2019 af Vialto Consulting Kft. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Afdeling) den 26. juni 2019 i sag T-617/17, Vialto Consulting Kft. mod Kommissionen

(Sag C-650/19 P)

Processprog: græsk

Parter

Appellant: Vialto Consulting Kft. (ved dikigoros Dimitrios Sigalas)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Rettens dom af 26. juni 2019 i sag T-617/17 ophæves.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender og væsentligste argumenter

Til støtte for sit søgsmål har appellanten fremsat tre anbringender:

Den appellerede dom er behæftet med en faktisk vildfarelse og en retsvildfarelse med hensyn til tilsidesættelsen af artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 2185/96 1 . Retten har ikke taget hensyn til, at den reelle genstand for erstatningssøgsmålet var, hvorvidt OLAF havde tilsidesat artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 2185/96, da kontoret anmodede appellanten om at tillade indsamlingen af oplysninger, som på ingen måde var forbundet med dets undersøgelse. Endvidere har Retten ikke taget hensyn til, at appellanten faktisk gav OLAF ret til at undersøge alle de kategorier af oplysninger, som kontoret havde anmodet om.

Den appellerede dom er behæftet med en retsvildfarelse og manglende begrundelse med hensyn til tilsidesættelsen af princippet om beskyttelse af den berettigede forventning. Retten har ikke forklaret, hvilken af de tre betingelser, som er fastsat i retspraksis vedrørende beskyttelse af den berettigede forventning, der ikke er opfyldt.

Den appellerede dom af behæftet med en faktisk vildfarelse og en retsvildfarelse med hensyn til tilsidesættelsen af retten til at blive hørt. Retten har ikke taget hensyn til, at Kommissionen antog et standpunkt, som var bindende for den ordregivende myndighed, og som kunne føre til udstedelse af en for appellanten bebyrdende retsakt, uden at høre appellanten.

____________

1     Rådets Forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11.11.1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT 1996, L 292, s. 2).