Language of document :

Vialto Consulting Kft. 3. septembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 26. juuni 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-617/17: Vialto Consulting Kft versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi C-650/19 P)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Apellant: Vialto Consulting Kft. (esindaja: advokaat Dimitrios Sigalas)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu 26. juuni 2019. aasta kohtuotsus kohtuasjas T-617/17;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse põhjenduseks esitab apellant kolm väidet.

1)    Vaidlustatud kohtuotsuses on moonutatud faktilisi asjaolusid ning selles on rikutud õigusnorme, sest rikutud on määruse nr 2185/96 1 artikli 7 lõiget 1. Üldkohus ei võtnud arvesse asjaolu, et kahju hüvitamise nõude tegelik ese oli küsimus, kas OLAF on rikkunud määruse nr 2185/96 artikli 7 lõiget 1 sellega, et ta küsis apellandilt luba koguda andmeid, mis ei olnud tema uurimisega mingil viisil seotud. Samuti ei võtnud Üldkohus arvesse seda, et apellant tegelikult lubas OLAFil uurida igat liiki teavet, mida viimane oli nõudnud.

2)    Vaidlustatud kohtuotsuses on rikutud õigusnormi ja seda on puudulikult põhjendatud, sest rikutud on õiguspärase ootuse kaitse põhimõtet. Üldkohus ei selgitanud, milline kolmest tingimusest, mis tulenevad kohtupraktikast seoses õiguspärase ootuse kaitsega, käesolevas asjas täidetud ei olnud.

3)    Vaidlustatud kohtuotsuses on moonutatud faktilisi asjaolusid ning selles on rikutud õigusnorme, sest rikutud on õigust olla ärakuulatud. Üldkohus ei võtnud arvesse asjaolu, et komisjon võttis hankijale siduva seisukoha, mille tulemusel võidi võtta vastu apellandile kahjulik akt ilma, et teda oleks ära kuulatud.

____________

1 Nõukogu 11. novembri 1996. aasta määrus (Euratom, EÜ) nr 2185/96, mis käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest (EÜT 1996, L 292, lk 2; ELT eriväljaanne 09/01, lk 303).