Language of document :

Valitus, jonka Vialto Consulting Kft. on tehnyt 3.9.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-617/17, Vialto Consulting v. komissio, 26.6.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-650/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Valittaja: Vialto Consulting Kft. (edustaja: Dimitrios Sigalas, dikigoros)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen 26.6.2019 antaman tuomion asiassa T-617/17 ja

velvoittaa komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja esittää valituksensa tueksi seuraavat kolme valitusperustetta.

1.    Valituksenalaisessa tuomiossa on vääristelty tosiseikkoja ja tehty oikeudellinen virhe asetuksen N:o 2185/961 7 artiklan 1 kohdan rikkomisen osalta. Unionin yleinen tuomioistuin ei ole ottanut huomioon sitä, että vahingonkorvauskanne koski todellisuudessa kysymystä siitä, oliko OLAF rikkonut asetuksen N:o 2185/96 7 artiklan 1 kohtaa pyytäessään valittajaa antamaan sille luvan kerätä tietoja, jotka eivät olleet millään tavalla merkityksellisiä sen tutkimuksen kannalta. Unionin yleinen tuomioistuin ei ole ottanut myöskään huomioon sitä, että valittaja on itse asiassa antanut OLAF:lle luvan tutkia kaikkiin niihin tietoryhmiin kuuluvia tietoja, joihin tämä oli pyytänyt saada tutustua.

2.    Valituksenalaisessa tuomiossa on tehty oikeudellinen virhe ja sitä on perusteltu puutteellisesti luottamuksensuojaa koskevan periaatteen loukkaamisen osalta. Unionin yleinen tuomioistuin ei ole selventänyt, mitkä niistä kolmesta edellytyksestä, jotka oikeuskäytännössä on vahvistettu luottamuksensuojan osalta, eivät olleet täyttyneet nyt käsiteltävässä asiassa.

3.    Valituksenalaisessa tuomiossa on vääristelty tosiseikkoja ja tehty oikeudellinen virhe kuulluksi tulemista koskevan oikeuden osalta. Unionin yleinen tuomioistuin ei ole ottanut huomioon sitä, että komissio omaksui valittajaa kuulematta näkemyksen, joka sitoo hankintaviranomaista ja joka voi merkitä valittajalle vastaista toimea.

____________

1 Komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi 11.11.1996 annettu neuvoston asetus (Euratom, EU) N:o 2185/96 (EYVL 1996, L 292, s. 2).