Language of document :

A Törvényszék (első tanács) T-617/17. sz., Vialto Consulting Kft. kontra Európai Bizottság ügyben 2019. június 26-án hozott ítélete ellen a Vialto Consulting Kft. által 2019. szeptember 3-án benyújtott fellebbezés

(C-650/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Fellebbező: Vialto Consulting Kft. (képviselő: Dimitros Sigalas ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-617/17. sz. ügyben 2019. június 26-án hozott ítéletét;

kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

1)    A megtámadott ítélet eltorzítja a tényeket, és tévesen alkalmazza a jogot a 2185/96 rendelet1 7 cikke (1) bekezdésének megsértésével kapcsolatban. A Törvényszék nem vette figyelembe azt a körülményt, hogy a kártérítési kereset valódi tárgya az a kérdés volt, hogy az OLAF megsértette-e a 2185/96 rendelet 7. cikkének (1) bekezdését, amikor azt kérte a fellebbezőtől, hogy engedje meg, hogy olyan adatokat gyűjtsön, amelyek semmiféle kapcsolatban vizsgálatával. A Törvényszék azt a körülményt sem vette figyelembe, hogy a fellebbező ténylegesen lehetővé tette az OLAF számára, hogy az általa kért valamennyi adatkategóriát vizsgálhassa.

2)    A megtámadott ítélet tévesen alkalmazza a jogot, megsérti az indokolási kötelezettséget a bizalomvédelem elvével összefüggésben. A Törvényszék nem indokolta meg, hogy az ítélkezési gyakorlat által a bizalomvédelem elvének tekintetében rögzített három feltétel közül melyik nem teljesült a jelen ügyben.

3)    A megtámadott ítélet eltorzítja a tényeket, és tévesen alkalmazza a jogot a meghallgatáshoz való jog megsértésével. A Törvényszék nem vette figyelembe ezt a körülményt, hogy a Bizottság az ajánlatkérő szerv számára kötelező állásfoglalást fogadott el, ami a fellebbező számára hátrányos aktushoz vezethetett anélkül, hogy meghallgatták volna.

____________

1 Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról szóló, 1996. november 11-i 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelet (HL 1996. L 292., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 303. o.)