Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 3. septembrī Vialto Consulting Kft. iesniedza par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2019. gada 26. jūnija spriedumu lietā T617/17 Vialto Consulting Kft/Eiropas Komisija

(Lieta C650/19 P)

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Vialto Consulting Kft. (pārstāvis: Dimitrios Sigalas, advokāts)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2019. gada 26. jūnija spriedumu lietā T617/17;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības pamatošanai apelācijas sūdzības iesniedzēja izvirza trīs pamatus:

1)Pārsūdzētajā spriedumā ir pieļauta faktu sagrozīšana un tiesību kļūda saistībā ar Regulas Nr. 2185/96  7. panta 1. punkta pārkāpumu. Vispārējā tiesa neesot ņēmusi vērā apstākli, ka prasības par zaudējumu atlīdzību faktiskais priekšmets bija jautājums par to, vai OLAF ir pārkāpis Regulas Nr. 2185/96 7. panta 1. punktu, prasot, lai apelācijas sūdzības iesniedzēja ļautu tam iegūt datus, kuriem nebija nekādas saistības ar tā izmeklēšanu. Vispārējās tiesas nav ņēmusi vērā arī apstākli, ka apelācijas sūdzības iesniedzēja faktiski ir piekritusi, ka OLAF veic izmeklēšanu attiecībā uz visām datu kategorijām, ko tas ir pieprasījis.1

2)Pārsūdzētajā spriedumā ir pieļauta tiesību kļūda un nav norādīts pamatojums saistībā ar tiesiskās paļāvības aizsardzības principa pārkāpumu. Vispārējā tiesa nav paskaidrojusi, kurš no trim judikatūrā paredzētajiem nosacījumiem saistībā ar tiesiskās paļāvības aizsardzību izskatāmajā lietā nav izpildīts.

3)Pārsūdzētajā spriedumā ir pieļauta faktu sagrozīšana un tiesību kļūda saistībā ar tiesību tikt uzklausītam pārkāpumu. Vispārējā tiesa neesot ņēmusi vērā apstākli, ka Komisija ir paudusi līgumslēdzējai iestādei saistošu nostāju, kura varēja izraisīt apelācijas sūdzības iesniedzējai nelabvēlīga akta pieņemšanu, neraugoties uz to, ka pēdējā minētā netika uzklausīta.

____________

1 Padomes Regula (Euratom, EK) Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām (OV 1996, L 292, 2 lpp.).