Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 26 czerwca 2019 r. w sprawie T-617/17, Vialto Consulting Kft/Komisja Europejska, wniesione w dniu 3 września 2019 r. przez Vialto Consulting Kft.

(Sprawa C-650/19 P)

Język postępowania: grecki

Strony

Wnoszący odwołanie: Vialto Consulting Kft. (przedstawiciel: Dimitrios Sigalas, adwokat)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszącego odwołanie

Uchylenie wyroku Sądu z dnia 26 stycznia 2019 r. w sprawie T-617/17;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie odwołania wnosząca odwołanie podnosi trzy zarzuty:

1)    Zaskarżony wyrok jest obarczony przeinaczeniem okoliczności faktycznych i naruszeniem prawa w odniesieniu do naruszenia art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 2185/961 . Sąd nie uwzględnił okoliczności, że rzeczywistym przedmiotem skargi o odszkodowanie była kwestia, czy OLAF naruszył art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 2185/96, gdy zwrócił się do wnoszącej odwołanie o umożliwienie mu zebrania danych, które w żaden sposób nie były związane z jego dochodzeniem. Sąd nie uwzględnił również okoliczności, że wnosząca odwołanie faktycznie umożliwiła OLAF prowadzenie dochodzenia w przedmiocie wszystkich kategorii żądanych przez niego danych.

2)    Zaskarżony wyrok jest obarczony naruszeniem prawa i brakiem uzasadnienia w odniesieniu do naruszenia zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań. Sąd nie wyjaśnił, która spośród trzech określonych w orzecznictwie przesłanek odnośnie do zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań nie została spełniona w niniejszym przypadku.

3)    Zaskarżony wyrok jest obarczony przeinaczeniem okoliczności faktycznych i naruszeniem prawa w odniesieniu do uchybienia prawa do bycia wysłuchanym. Sąd nie uwzględnił okoliczności, że Komisja zajęła stanowisko wiążące dla instytucji zamawiającej, które mogło zakończyć się wydaniem aktu niekorzystnego dla wnoszącej odwołanie bez uprzedniego wysłuchania wnoszącej odwołanie.

____________

1 Rozporządzenie Rady (EURATOM, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. 1996, L 292, s. 2).