Language of document :

Odvolanie podané 3. septembra 2019: Vialto Consulting Kft. proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 26. júna 2019 vo veci T-617/17, Vialto Consulting Kft/Európska komisia

(vec C-650/19 P

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Vialto Consulting Kft. (v zastúpení: Dimitrios Sigalas, advokát)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Odvolateľa navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 26. júna 2019 vo veci T-617/17;

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľka uvádza tri odvolacie dôvody:

V napadnutom rozsudku došlo ku skresleniu skutkových okolností a k nesprávnemu právnemu posúdeniu, pokiaľ ide o porušenie článku 7 ods. 1 nariadenia č. 2185/961 . Všeobecný súd nezohľadnil skutočnosť, že skutočným predmetom žaloby na náhradu škody bolo určenie, že OLAF porušil článok 7 ods. 1 nariadenia č. 2185/1996, keď od odvolateľky vyžadoval, aby mu povolila zhromaždiť údaje, ktoré nemali žiadnu súvislosť s jeho vyšetrovaním. Okrem iného Všeobecný súd nezohľadnil skutočnosť, že odvolateľka umožnila v praxi OLAF, aby viedol vyšetrovanie vo vzťahu ku všetkým kategóriám požadovaných údajov.

V napadnutom rozsudku došlo k nesprávnemu právnemu posúdeniu a nedostatočnému odôvodneniu, pokiaľ ide o porušenie zásady ochrany legitímnej dôvery. Všeobecný súd nevysvetľuje, ktorá z troch podmienok stanovených judikatúrou v oblasti legitímnej ochrany nie je splnená v tejto veci.

V napadnutom rozsudku došlo ku skresleniu skutkových okolností a k nesprávnemu právnemu posúdeniu, pokiaľ ide o porušenie práva byť vypočutý. Všeobecný súd nezohľadnil skutočnosť, že Komisia zaujala postoj, ktorý zaväzoval verejného obstarávateľa a ktorý mohol viesť k prijatiu aktu nepriaznivo zasahujúcemu do právneho postavenia odvolateľky, pričom jej nepriznal právo byť vypočutý.

____________

1 Nariadenie Rady (EURATOM, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 1996, s. 2; Mim. vyd. 09/001, s. 303).