Language of document :

Överklagande ingett den 3 september 2019 av Vialto Consulting Kft. av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 26 juni 2019 i mål T-617/17, Vialto Consulting Kft. mot kommissionen

(Mål C-650/19 P)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Klagande: Vialto Consulting Kft. (ombud: Dimitrios Sigalas, dikigoros)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom av den 26 juni 2019 i mål T-617/17, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sitt överklagande anför klaganden tre grunder:

1)    Den överklagade domen innehåller en missuppfattning av de faktiska omständigheterna och felaktig rättstillämpning beträffande åsidosättande av artikel 7.1 i förordning nr 2185/96.1 Tribunalen beaktade inte den omständigheten att den faktiska saken i målet om ersättning var frågan huruvida Olaf hade åsidosatt artikel 7.1 i förordning nr 2185/96 när den begärde att klaganden skulle medge Olaf att samla in uppgifter som inte hade någon koppling till dess undersökning. Tribunalen beaktade inte heller att klaganden faktiskt samtyckte till att Olaf undersökte alla de kategorier av uppgifter som myndigheten efterfrågade.

2)    Den överklagade domen innehåller felaktig rättstillämpning och en bristande motivering beträffande åsidosättande av principen om skydd för berättigade förväntningar. Tribunalen har inte klargjort vilket av de tre villkor som fastställs i rättspraxis om skydd för berättigade förväntningar som inte är uppfyllda i förevarande fall.

3)    Den överklagade domen innehåller en missuppfattning av de faktiska omständigheterna och felaktig rättstillämpning beträffande åsidosättande av rätten att yttra sig. Tribunalen tog inte hänsyn till att kommissionen intog en ståndpunkt som var bindande för den upphandlande myndigheten, som kunde utmynna i en rättsakt som var till men för klaganden, utan att denne fått tillfälle att yttra sig.

____________

1 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, s. 2).