Language of document :

Преюдициално запитване от Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia (Испания), постъпило на 23 юли 2019 г. — GT/Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo S.A.

(Дело C-560/19)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia

Страни в главното производство

Ищец: GT

Ответник: Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo S.A.

Преюдициални въпроси

Представлява ли „опериращ въздушен превозвач“ компания с предмет на дейност предоставяне на въздушен транспорт на пътници, която е продала билета, но не е изпълнила полета, т.е. не го е извършила фактически?

При отрицателен отговор на предходния въпрос — „Възниква ли правото на обезщетение по член 7 от Регламент [(ЕО) №º] 261/20041 за пътници в хипотеза, при която полетът е разделен на различни етапи и в резултат на малко закъснение в един от етапите (под три часа) се получи голямо закъснение (над три часа) в крайния пункт на пристигане и поради това се пропусне връзката с другия етап от полета? При положителен отговор — дали отговорността за задължението да плати обезщетението по член 7 от Регламент [(ЕО) №º] 261/2004 принадлежи на опериращия въздушен превозвач, който е изпълнил етапа от полета, породил малко закъснение (под три часа), но причинил пропускане на връзката с другия етап от полета и поради това голямо закъснение (над три часа) в крайния пункт на пристигане, ако опериращите въздушни превозвачи са различни за отделните етапи от полета?

____________

1 Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ 2004, L 46, стр. 1)