Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia (Španělsko) dne 23. července 2019 – GT v. Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo S.A.

(Věc C-560/19)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: GT

Žalovaná: Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo S.A.

Předběžné otázky

Lze pod pojmem „provozující letecký dopravce“ rozumět společnost, jejímž předmětem činnosti je letecká doprava cestujících a která prodá letenku, ale let neprovozuje, tedy reálně jej nezajistí?

V případě záporné odpovědi mají cestující nárok na náhradu podle článku 7 nařízení [(ES) č.] 261/20041 v případě, že je let rozdělen do několika úseků a v důsledku malého zpoždění (méně než tříhodinového) v jednom z úseků dojde k významnému zpoždění (více než tříhodinovému) v cílovém místě určení z důvodu, že cestující nestihne navazující let? V případě kladné odpovědi, jestliže jsou provozující dopravci jednotlivých úseků odlišní, je povinen vyplatit finanční náhradu podle článku 7 nařízení [(ES) č.] 261/2004 provozující dopravce letu, v jehož úseku došlo k malému zpoždění (méně než tříhodinovému), ale způsobilo to, že cestující nestihl navazující let, a tedy významné zpoždění (více než tříhodinové) v cílovém místě určení?

____________

1     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91. (Úř. věst. L 46, 17.2.2004, s. 1).