Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia (Španielsko) 23. júla 2019 – GT/Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo S.A.

(vec C-560/19)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: GT

Žalovaná: Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo S.A.

Prejudiciálne otázky

Možno konštatovať, že pod pojem „prevádzkujúci letecký dopravca“ spadá spoločnosť, ktorej predmetom činnosti je osobná letecká preprava a ktorá predá letenku, ale neuskutoční let, teda skutočne ho nezrealizuje?

V prípade zápornej odpovede na predchádzajúcu otázku, majú cestujúci právo na náhradu podľa článku 7 nariadenia č. 261/20041 v prípade, ak je let rozdelený na viaceré úseky a v dôsledku mierneho meškania (kratšieho než tri hodiny) na jednom z úsekov vznikne veľké meškanie (dlhšie než tri hodiny) v konečnom cieľovom mieste, lebo cestujúci zmeškal prípojný let? V prípade kladnej odpovede, ak sú prevádzkujúci leteckí dopravcovia na jednotlivých úsekoch rôzni, je prevádzkujúci letecký dopravca, na ktorého úseku letu vzniklo mierne meškanie (kratšie než tri hodiny), ale ktorý spôsobil, že cestujúci zmeškal prípojný let, a teda vyvolal veľké meškanie (dlhšie než tri hodiny) v konečnom cieľovom mieste, povinný vyplatiť peňažnú náhradu podľa článku 7 nariadenia č. 261/2004?

____________

1     Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1).