Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia (Spanien) den 23 juli 2019 – GT mot Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo S.A.

(Mål C-560/19)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia

Parter i det nationella målet

Kärande: GT

Svarande: Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo S.A.

Tolkningsfrågor

1.    Kan ett företag som bedriver lufttransport av passagerare och som säljer biljetten men som i själva verket inte utför flygningen, anses omfattas av begreppet ”lufttrafikföretag som utför flygningen”.

2.    Om ovanstående fråga ska besvaras nekande: Föreligger det en rätt till kompensation för passagerarna enligt artikel 7 i förordning nr 261/20041 om flygningen är uppdelad i flera delar och det till följd av en mindre försening (under tre timmar) på en av sträckorna, uppkommer en kraftig försening (över tre timmar) på den slutliga bestämmelseorten på grund av att en anslutande flygförbindelse har missats? Om ovanstående fråga ska besvaras jakande: Om det är olika lufttrafikföretag som utför flygningarna på de olika sträckorna, är då det lufttrafikföretag som utför flygningen på den sträcka där det uppstod en mindre försening (under tre timmar) men som gjorde så att den anslutande flygförbindelsen missades och det därmed uppstod en kraftig försening (över tre timmar) på den slutliga bestämmelseorten, skyldigt att betala den ekonomiska kompensation som avses i artikel 7 i förordning 261/2004?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, 2004, s. 1).