Language of document : ECLI:EU:C:2019:687


 


 Euroopa Kohtu (üheksas koda) 5. septembri 2019. aasta määrus –
Eli Lilly and Company

(kohtuasi C239/19)(1)

Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 – Ravimite täiendava kaitse tunnistus – Määrus (EL) nr 469/2009 – Artikli 3 punkt b – Saamise tingimused – Müügiluba – Kolmandale isikule antud luba – Ilmselge vastuvõetamatus

1.      Eelotsuse küsimused – Vastuvõetavus – Piirid – Ilmselgelt asjakohatud küsimused ja oletuslikud küsimused, mis on esitatud kontekstis, mis välistab tarviliku vastuse

(ELTL artikkel 267)

(vt punktid 14 ja 15)

2.      Eelotsuse küsimused – Euroopa Kohtu pädevus – Piirid – Üldised või hüpoteetilised küsimused – Euroopa Kohtu poolt tema enda pädevuse kontrollimine

(ELTL artikkel 267)

(vt punktid 16 ja 17)

3.      Eelotsuse küsimused – Euroopa Kohtu pädevus – Piirid – Üldised või hüpoteetilised küsimused – Liikmesriik, kes on teatanud oma kavatsusest liidust välja astuda – Eelotsusetaotlus, mis on esitatud etteruttavalt sellise väljaastumise puhuks – Vastuvõetamatus

(ELTL artikkel 267)

(vt punktid 25 ja 26)

4.      Eelotsuse küsimused – Euroopa Kohtu pädevus – Piirid – Tõlgendus, mida taotletakse kohtuvaidluste olemasolu tõttu teistes liikmesriikides või varasemate kohtuvaidluste olemasolu tõttu – Vastuvõetamatus

(ELTL artikkel 267)

(vt punkt 27)

Resolutsioon

High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisioni (patents court) (kõrge kohus (Inglismaa ja Wales), varaliste vaidluste osakond (patendikolleegium)) 4. märtsi 2019. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus on ilmselgelt vastuvõetamatu.


1 ELT C 172, 20.5.2019.