Language of document : ECLI:EU:C:2019:687


 


 Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 5 września 2019 r. –
Eli Lilly and Company

(sprawa C239/19)(1)

Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 53 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Dodatkowe świadectwo ochronne dla produktów leczniczych – Rozporządzenie (WE) nr 469/2009 – Artykuł 3 lit. b) – Warunki otrzymania – Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu – Pozwolenie wydane osobie trzeciej – Oczywista niedopuszczalność

1.      Pytania prejudycjalne – Dopuszczalność – Granice – Pytania pozbawione w sposób oczywisty znaczenia dla sprawy i pytania hipotetyczne zadane w kontekście wykluczającym użyteczną odpowiedź

(art. 267 TFUE)

(zob. pkt 14, 15)

2.      Pytania prejudycjalne – Właściwość Trybunału – Granice – Pytania ogólne lub hipotetyczne – Badanie przez Trybunał jego własnej właściwości

(art. 267 TFUE)

(zob. pkt 16, 17)

3.      Pytania prejudycjalne – Właściwość Trybunału – Granice – Pytania ogólne lub hipotetyczne – Państwo członkowskie, które notyfikowało swój zamiar wystąpienia z Unii – Pytanie prejudycjalne antycypujące to wystąpienie – Niedopuszczalność

(art. 267 TFUE)

(zob. pkt 25, 26)

4.      Pytania prejudycjalne – Właściwość Trybunału – Granice – Wykładnia wnioskowana ze względu na istnienie sporów w innych państwach członkowskich lub wcześniejszych sporów – Niedopuszczalność

(art. 267 TFUE)

(zob. pkt 27)

Sentencja

Wniosek o wydani orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, (patents court) [sąd wyższej instancji (Anglia i Walia), wydział kanclerski (izba patentów), Zjednoczone Królestwo] postanowieniem z dnia 4 marca 2019 r. jest oczywiście niedopuszczalny.


1 Dz.U. C 172 z 20.5.2019.